Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej Runda 3

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej
dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
,Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej
Runda konkursowa nr 3

Termin naboru wniosków

Od 15.04.2020 r. do 30.04.2020 r. do godz. 14.00.

Miejsce i tryb składania wniosków 

Komplet zeskanowanych dokumentów można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: s.jasiak@wamacoop.pl lub e.piekarczyk@wamacoop.pl 
Można również udostępnić komplet dokumentów na dysku Google (w razie trudności prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie).
Wnioskodawca przesyła dokumenty w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Wymagane jest zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które należy podać drogą telefoniczną (nr tel. 89 534-31-30).
Należy zeskanować, nagrać i przesłać wszystkie wymagane załączniki.Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymają Państwo drogą elektroniczną.

Wersja papierowa składanych dokumentów wymagana będzie na etapie podpisywania umowy finansowej na wezwanie Operatora. Wersja papierowa i przesłana wersja elektroniczna dokumentów muszą być tożsame.

Dokumenty konkursowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym). Nie należy pozostawiać wolnych, nie wypełnionych pól. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.

Biznesplan oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS oraz zapisami statutu. W przypadku nowopowstających Przedsiębiorstw Społecznych dokumenty podpisują osoby, które będą reprezentować nowopowstające PS (zostaną wpisane do KRS jako osoby uprawnione).

Kto może składać wnioski o dotację

Wnioski składać mogą: 

  1. Grupy Inicjatywne osób fizycznych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  2. Grupy Inicjatywne osób prawnych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  3. Istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy, pod warunkiem przekształcenia ich w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  4. Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na których można uzyskać dotację, mogą być osoby niepracujące spełniające przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w Załączniku nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsc pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji oraz w momencie podejmowania zatrudnienia w PS.

Przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie dotacji, wszyscy uczestnicy projektu muszą ukończyć zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą oraz uzyskać pozytywną rekomendację opiekuna/doradcy OWES.

Zakres wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Olsztynie w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

W ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na:

a) tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, 
b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych,
c) tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Uwaga! Składanie wniosków o przydzielenie wsparcia pomostowego odbywać się będzie w ramach odrębnego naboru.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy poziom wsparcia w postaci dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy to 24.000,00 zł netto. Maksymalna wysokość dotacji, którą może uzyskać jedno Przedsiębiorstwo Społeczne to 240.000,00 zł na utworzenie 10 nowych miejsc pracy. 

Szczegółowe zasady przydzielania dotacji określa Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie o udzielenie dotacji to:

DokumentNumer załącznika
Dotyczy / nie dotyczy
Nowopowstające PS/PES przekształcające się w PSIstniejące PS
Formularz Uczestnika Projektu  (kandydata do zatrudnienia)Załącznik nr 1Tak
Tak
Oświadczenia Uczestnika Projektu  (kandydata do zatrudnienia)Załącznik nr 2Tak
Tak
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3Tak (jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)
Tak
Oświadczenia dotyczące pomocy de minimisZałącznik nr 4Tak(jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)
Tak
Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami(dokument wewnętrzny przekazywany przez doradcę OWES)Załącznik nr 5TakTak
Plan realizacji celów społecznychZałącznik nr 7TakTak
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznegoZałącznik nr
9/9a
Tak
(zał. nr 9)

Tak
(zał. nr 9a)

Harmonogram rzeczowo-finansowy(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)Załącznik nr 10TakTak
Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł bruttoZałącznik nr 11TakTak
Oświadczenie o statusie podatnika VATZałącznik nr 12Tak

Tak

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy
Dokument własny PSNieTak
Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawnąDokument własny PSNieTak
Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.:deklaracje współpracy,przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności;prawo jazdy,dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
Dokumenty własne PS/GIJeśli posiadaJeśli posiada

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl