Doradztwo

DORADZTWO ŚWIADCZONE JEST NIEODPŁATNIE

dla osób/grup i podmiotów określonych w Regulaminie OWES.

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że współpraca z najlepszymi doradcami pozwala rozwijać się przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom. Dlatego zapewniamy Państwu doradców doświadczonych i kompetentnych, których praca i jakość ich działań na rzecz Państwa będzie nieoceniona.

 

Ekonomia społeczna

doradztwo świadczone nieodpłatnie,

Doradztwo biznesowe

 

Doradztwo marketingowe

 

Psychologia biznesu

 

Doradztwo prawne

 

Doradztwo księgowe

 

Doradztwo psychozawodowe

Kumu doradzamy?

Osobom zagrożonym wyłączeniem społecznym i zawodowym

w tym bezrobotnym i niepełnosprawnym zainteresowanym utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej;

organizacjom pozarządowym,

które chcą wzmocnić swój potencjał poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i tworzyć nowe miejsca pracy;

podmiotom reintegracji społeczno-zawodowej
(CIS, KIS, ZAZ, WTZ),

które chcą aktywizować uczestników swoich działań w kierunku ES;

przedsiębiorcom

zainteresowanym współpracą oraz zakupem produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej;

grupom nieformalnym, inicjatywnym, lokalnym społecznościom,

które planują inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej;

przedsiębiorstwom społecznym,

zwłaszcza spółdzielniom socjalnym i organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą;

samorządom lokalnym i ich jednostkom organizacyjnym
(PUP, OPS, PCPR)

w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju ekonomii społecznej;

Tematyka Poszczególnych Doradztw:

Ekonomia społeczna

 • Podstawy prawne ES;
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu ES;
 • Rodzaje i specyfikacja PES/PS;
 • Regulacje prawne dotyczące PES/PS;
 • Rola NGO’s i partnerów w rozwoju ES;
 • Zewnętrzne finansowanie PES/PS;
 • Zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
 • Rejestrowanie działalności PES/PS w KRS, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym;
 • Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej statutowej oraz gospodarczej przez PES/PS;
 • Wnioski o dofinansowanie na założenie PES ze środków PUP/unijnych;
 • Wnioski na poręczenia z zewnętrzne finansowanie;
 • Rozwój sektora ES;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR względem PES/PS;
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych;
 • Klastry ES itp.
 • Doradztwo z zakresu ekonomii społecznej świadczone jest nieodpłatnie.

Psychologia biznesu

 • Budowanie zespołu;
 • Delegowanie zadań;
 • System oceny pracowników;
 • Motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe;
 • Zarządzanie konfliktem i umiejętności jego rozwiązywania;
 • Zarządzanie czasem pracy;
 • Zarządzanie organizacją i pracownikami;
 • Trening umiejętności menażerskich i liderskich;
 • Wypalenie zawodowe;
 • Radzenie sobie ze stresem itp.

Doradztwo biznesowe

 • Biznesplan – od podstaw do opracowania wieloletnich analiz biznesowych;
 • Opracowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • Fundaising;
 • Planowanie strategiczne;
 • Zarządzanie jakością i sprzedażą;
 • Techniki sprzedaży;
 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów/klientów;
 • Pomoc w przygotowywaniu ofert;
 • Identyfikacja nisz rynkowych;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR;
 • Zarządzanie strategiczne i kryzysowe;
 • Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi itp.

Doradztwo księgowe

 • Planowanie finansowe;
 • Elastyczne formy zatrudnienia;
 • Prowadzenie księgowości i rachunkowości;
 • Kadry i płace; Ubezpieczenia społeczne;
 • Polityka rachunkowości;
 • Bilans roczny;
 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa;
 • Rozliczanie czasu pracy;
 • Zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością;
 • Zarządzanie finansami, rachunkowość i podatki;
 • Podatki bezpośrednie i pośrednie;
 • Pomoc publiczna;
 • Klauzule społeczne itp.

Doradztwo marketingowe

 • Public relations;
 • Negocjacje;
 • Prowadzenie negocjacji z instytucjami finansującymi;
 • Wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta;
 • Zarządzanie relacjami z klientem;
 • Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług;
 • Budowanie marki produktu i organizacji;
 • Kształtowanie elastyczności ofertowej;
 • Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
 • Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej;
 • Badanie rynku;
 • Przygotowanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych itp.

Doradztwo psychozawodowe

 • Skuteczna komunikacja;
 • Aktywne słuchanie;
 • Coaching indywidualny i grupowy;
 • Plan rozwoju osobistego;
 • Określenie słabych i mocnych stron;
 • Asertywność;
 • Kreatywność;
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
 • Role społeczno-zawodowe itp.

Doradztwo prawne

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Kodeks Pracy;
 • Prawo pracy i czas pracy;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Prawa autorskie;
 • Umowy z kontrahentami/klientami itp.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jeśli potrzebują Państwo dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych przez OWES doradztw zachęcamy do kontaktu


Chcę dowiedzieć się więcej