Dokumenty

Regulaminy:

Projekt Regulaminu Świadczenia Usług Olsztyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załączniki:

Zał.1 Formularz uczestnika projektu- kandydata do zatrudnienia

Zał. 2 Oświadczenia Uczestnika Projektu – kandydata do zatrudnienia

Zał. 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 4 Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Zał. 5 Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

Zał. 7 Plan realizacji celów społecznych

Zał. 8 Katalog osób uprawnionych

Zał. 9 Biznesplan nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego

Zał. 9a Biznesplan istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał. 11 Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 1000,00 zł brutto

Zał. 12 Oświadczenie dotyczące statusu podatnika VAT

Zał. 13 Oświadczenie dotyczące zakupu środków używanych

Zał. 14 Karta oceny formalnej biznesplanu

Zał. 15 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 16 Umowa o przyznanie dotacji

Zał. 17 Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

Zał. 18 Wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową

Zał. 19 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. 20 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 21 Karta oceny formalno-merytorycznej (podstawowe wsparcie pomostowe)

Zał. 22 Karta oceny formalnej (przedłużone wsparcie pomostowe)

Zał. 23 Karta oceny merytorycznej (przedłużone wsparcie pomostowe)

Zał. 24 Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. 25 Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Pozostałe dokumenty:

Zestawienie wydatków w ramach dotacji

Zestawienie wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego

Wskazówki dotyczące rozliczeń:

Wskazówki dotyczące wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego

Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin wsparcia infrastrukturalnego przy Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Olsztynie

Regulamin Pracy Ekspertów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie 

Niniejsza dokumentacja dotycząca systemu wsparcia przedsiębiorstw społecznych została opracowana na podstawie badań oraz przy współudziale pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie