Dokumenty

Regulamin Świadczenia Usług Olsztyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Załączniki:

Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego.


Formularz zgłoszeniowy  osoby fizycznej do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy  podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego/instytucji do udziału w projekcie.

Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Załączniki:

Zał. 1 Wniosek o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Zał. 1a Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca/miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Zał. 1b Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca/miejsc pracy w nowo powstającym PS lub PES przekształcanym w PS

Zał. 2 Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Zał. 2a Harmonogram rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny – istniejące PS

Zał. 2b Harmonogram rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny – nowopowstające PS i PES przekształcane w PS

Zał. 3 Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy
Zał. 4 Karta oceny merytorycznej wniosku na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy

Zał. 5 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 6 Wzór umowy o przyznanie wsparcia 

Zał. 7 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Zał. 8 Wzór weksla in blanco i deklaracji wekslowej

Pozostałe dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis 

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin wsparcia infrastrukturalnego przy Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Olsztynie

Regulamin Pracy Ekspertów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie 

Niniejsza dokumentacja dotycząca systemu wsparcia przedsiębiorstw społecznych została opracowana na podstawie badań oraz przy współudziale pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie