Schemat Organizacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

ZESPÓŁ DS. REINTEGRACJI:

1. Opiekun OWES
2. Mediator
3. Specjaliści z zakresu reintegracji:
– psycholog pracy
– doradca zawodowy
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zadania zespołu, m.in:

 • Doradztwo z zakresu psychologii pracy (indywidualne i grupowe): budowanie zespołu; delegowanie zadań; system oceny pracowników; motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe; zarządzanie konfliktem i umiejętności jego rozwiązywania; zarządzanie czasem pracy; zarządzanie organizacją i pracownikami; skuteczna komunikacja; aktywne słuchanie; trening umiejętności menażerskich i liderskich itp.
 • Doradztwo z zakresu doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe): coaching indywidualny i grupowy; plan rozwoju osobistego; określenie słabych i mocnych stron; asertywność; kreatywność; autoprezentacja
  i wystąpienia publiczne itp.
 • Mediacja – rozwiązanie konfliktu między stronami
 • Reintegracja – wspieranie PS w przygotowywaniu i realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZESPÓŁ DS. TWORZENIA PES/PS:

1. Opiekun OWES
2. Doradca prawny
3. Doradca biznesowy
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zadania zespołu, m.in:

Usługa wsparcia

 • doradztwo podstawowe;
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
 • identyfikacja potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania OWES;
 • przygotowanie planu postępowania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów, który będzie uwzględniał rozwój PES/PS;
 • przygotowywanie PES do uzyskania statusu PS;
 • przygotowanie i wdrożenie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.);
 • monitorowanie postępu działań spółdzielni socjalnych i grup założycielskich;
 • prowadzenie szkoleń i doradztw w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES;
 • ocena rezultatów planowanych działań;
 • promocja przedsiębiorczości społecznej;
 • organizacja spotkań osób zainteresowanych z doradcami – specjalistami;
 • wspieranie budowania lokalnych partnerstw i porozumień na rzecz rozwoju PES/PS;
 • współpraca z urzędami i instytucjami otoczenia rynku pracy w zakresie dotyczącym przedsiębiorczości społecznej;
 • interwencje w urzędach i instytucjach na terenie działania OWES.

Doradztwo podstawowe:

 • zakładanie PES, w tym podmiotów reintegracyjnych;
 • uzyskiwanie statusu PS;
 • rejestrowanie działalności PES;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS;
 • prowadzenie działalności statutowej PES.

Szkolenia:

 • powoływanie PES z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych;
 • uzyskiwanie statusu PS;
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w obszarze ekonomii społecznej;
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne;
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing;
 • tworzenie i wdrażanie lokalnych strategii;
 • działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES

ZESPÓŁ DS. WZMACNIANIA PES/PS:

1. Opiekun OWES
2. Doradca ds. księgowości i kadr
3. Doradca biznesowy
4. Doradca prawny
5. Mediator
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zakres doradztwa:

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej;
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowywanie danych i ofert;
 • opracowywanie biznesplanu;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS;
 • prawne aspekty działania w obszarze ekonomii społecznej;
 • podatki w działaniach PES;
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników;
 • lustracja spółdzielni socjalnych;
 • rachunkowość i zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością;
 • księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne;
 • zarządzanie kadrą PES/PS, zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów;
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, w tym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES;
 • planowanie finansowe;
 • pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia w ramach KFS;
 • planowanie marketingowe i wdrażanie działań promocyjnych;
 • kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
 • opracowywanie/modyfikacja strategii marketingowej PES i badanie rynku;
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES;
 • nawiązywanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

ZESPÓŁ DS. ANIMACJI LOKALNEJ:

1. Animator OWES
2. Doradca OWES
3. Psycholog pracy
4. Doradca zawodowy.
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zadania zespołu, m.in.:

Animacja środowisk lokalnych i współpraca z otoczeniem, m.in:

 • współpraca z lokalnymi instytucjami otoczenia sektora ES;
 • współtworzenie i koordynowanie prac Powiatowych i Miejskich Zespołów ds. ES;
 • prezentacja dobrych praktyk ES oraz inne działania zmierzające do integracji środowiska ES ze społecznością lokalną;
 • spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej;
 • inicjowanie do zawiązywania grup inicjatywnych chcących założyć PES.

Wspieranie grup inicjatywnych, m.in:

 • kreowanie rozwoju lokalnej społeczności, wzmacnianie działań i wsparcie lokalnych liderów i animatorów, wstępna koordynacja grup inicjatywnych, które wypracują założenia do utworzenia PS;
 • pomoc w rozwinięciu pomysłu w przedsięwzięcie;
 • wypracowanie ścieżki wsparcia, współpraca z doradcami; bieżące działania przygotowujące i monitorujące;
 • koordynacja walnych zgromadzeń;
 • wsparcie w kontaktach Klientów OWES i JST.

ZESPÓŁ DS. TWORZENIA PARTNERSTW LOKALNYCH I SIECIOWANIA:

1. Animator OWES;
2. Doradca OWES;
3. Specjalista ds. procesu doradczego uczestników sieci ES.
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zadania zespołu, m.in:

 • inicjowanie spotkań międzysektorowych na rzecz wsparcia ES;
 • wsparcie w opracowaniu lub aktualizacji lokalnych strategii czy planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej działania zmierzające do upowszechnienia klauzul społecznych i CSR;
 • zawiązywanie wielosektorowych partnerstw lokalnych na rzecz ES – tworzenie partnerstw formalnych i nieformalnych różnych podmiotów, działających, czy chcących działać na rzecz rozwoju ES w środowisku lokalnym;
 • tworzenie paktów;
 • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym;
 • inicjowanie dialogu obywatelskiego.

ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

1. Specjalista ds. rozliczeń finansowych
2. Doradca biznesowy.
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zadania zespołu, m.in:

 • działania informacyjne nt. Funduszy Przedsiębiorczości Społecznej i instrumentów finansowych,
 • przygotowanie konkursu,
 • nabór wniosków,
 • wstępna ocena,
 • weryfikacja dokumentów,
 • monitowanie postępu rzeczowego i finansowego PS,
 • obsługa wypłat związanym ze wsparciem finansowym,
 • rozliczanie wsparcia finansowego.

ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA PES/PS:

1. Specjalista ds. rozliczeń finansowych
2. Doradca biznesowy
3. Doradca ds. zamówień publicznych.
tel. 89 526 43 66; e-mail: doradca@wamacoop.pl
adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10 – 508 Olsztyn

Zadania zespołu, m.in:

 • wsparcie PES/PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami lub personelem;
 • praca z liderami PES/PS w oparciu o doradztwo, coaching, mentoring;
 • pomoc w rozpoznawaniu zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PES/PS;
 • analiza dostępności aktualnych zamówień publicznych, motywowanie do monitorowania zamówień i składania ofert przez PES/PS
  w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • pomoc w opracowywaniu i składaniu ofert oraz udzielanie informacji PES/PS o możliwości udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • współpraca z JST celem propagowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
 • organizowanie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.