Nasi Eksperci

dr Jarosław Mioduszewski
Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany
dr hab. Krzysztof Krukowski
Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany
Anna Markiewicz
Specjalizacje: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie gospodarką w ekonomii społecznej, wieloletnie doświadczenie w doradztwie podmiotom ekonomii społecznej.
Małgorzata Jóźwiak
Specjalizacje: psychologia przedsiębiorczości i zarządzania; trener nauk psychospołecznych m.in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, motywacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność itp.
Ewa Kowalczyk
Specjalizacje: rachunkowość i finanse; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw m.in. prowadzenie pełnej księgowości, rozliczeń, sprawozdania finansowe, kadry i płace, podatki itp .
dr hab. Wojciech Kozłowski
Specjalizacje: marketing, promocja, innowacje, analiza ryzyka, ocena biznesplanów wystąpienia publiczne, współpraca z mediami, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, wizualizacja, projektowanie i tworzenie materiałów promocyjnych, plany promocji, badania rynku, kształtowanie elastyczności ofertowej, techniki pracy z klientem.
Michał Cupiał
Diagnoza potrzeb PS objętego wsparciem w zakresie ochrony danych osobowych; wprowadzenie w podstawy prawne ochrony danych osobowych i omówienie pojęć stosowanych w RODO, z uwzględnieniem pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych, opracowanie ścieżki wsparcia PS w zakresie ochrony danych osobowych, zapoznanie PS z obowiązkami i zasadami prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, zasadami postępowania i odpowiedzialnością, w tym finansową, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, obowiązkami dotyczącymi realizacji praw osób, których dane są gromadzone i przetwarzane, wsparcie PS w identyfikacji i oszacowanie ryzyka w przypadku naruszenia przepisów RODO oraz zgłaszanie incydentów, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz profil działalności klienta, przygotowanie i weryfikacja dokumentacji w kontekście RODO.
dr Marian Oliński
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu
mec. Marta Kawula
Specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Emil Słodownik
Specjalizacje: marketing i PR; zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)
Marlena Sobieska
Specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.
Beata Kurządkowska
Specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.
Stanisława Masłowska
Diagnoza potrzeb i potencjału PS objętego wsparciem w zakresie zamówień publicznych, opracowanie ścieżki wsparcia PS w zakresie zamówień publicznych; proponowanie rozwiązań dotyczących udziału PS w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie i weryfikacji dokumentacji przetargowej, pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia.