OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

w ramach projektu pn. „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

realizowanego w programie  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+
Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna

 

Runda konkursowa nr 1/2024

 

Termin naboru wniosków

15.03.2024 r. – 03.04.2024 r. w godz. od 8.00 do 15.00

 

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

1. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne (PS), które uzyskały status PS w drodze decyzji  administracyjnej wydanej przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu,

2. Podmioty ekonomii społecznej (PES) przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne,

3. Grupy inicjatywne (GI) dążące do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

 

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie posiadają siedzibę na terenie subregionu olsztyńskiego obejmującego powiaty: olsztyński, bartoszycki, mrągowski, lidzbarski oraz Miasto Olsztyn.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie ścieżki
szkoleniowo-doradczej, o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Olsztyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie stawek jednostkowych na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi 31 229 zł.

Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi:

32 400 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,

24 300 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,

16 200 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

 

Wymagane dokumenty

 

Dokumenty

Istniejące PS

Nowopowstające PS (GI) oraz PES przekształcające się w PS

1.       

Potwierdzenie ukończenia ścieżki szkoleniowo-doradczej wraz opinią pracownika OOWES

(kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu)

Tak

Tak

2.       

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem

(proszę pobrać odpowiednią wersję wniosku)

Tak

[POBIERZ]

Tak

[POBIERZ]

3.       

Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z planem inwestycyjnym oraz sytuacją ekonomiczno-finansową

(proszę pobrać odpowiednią wersję dokumentu)

Tak

[POBIERZ]

Tak

[POBIERZ]

4.       

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis [POBIERZ]

Tak

Tak

– jedynie w przypadku PES przekształcające się w PS

5.       

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [POBIERZ]

Tak

Tak

– jedynie w przypadku PES przekształcające się w PS

6.       

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania [POBIERZ]

Tak

Tak

7.       

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

(kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu)

Tak

Nie

8.       

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na remont lokalu wymagane są również:

– akt własności, umowa najmu lub przedwstępna umowa najmu lokalu na okres nie krótszy niż 3 lata od daty złożenia wniosku, kosztorys remontu

Tak (jeśli dotyczy)

Tak (jeśli dotyczy)

9.       

Wymagane prawem certyfikaty, koncesje, zezwolenia jeśli planowana działalność ich wymaga

Tak (jeśli dotyczy)

Tak (jeśli dotyczy) — jedynie w przypadku PES przekształcające się w PS

Miejsce i tryb składania wniosków 

 

I sposób:

Wersja papierowa z dołączoną wersją elektroniczną

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej z własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

Dokumenty konkursowe składać można od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:00 bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ul. Mickiewicza 21/23 (pok. 207)

10-508 Olsztyn

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu na ww. adres.

Do wersji papierowej wymaganych dokumentów należy dołączyć elektroniczną wersję następujących dokumentów zapisanych w formacie Microsoft Word/Excel:

– wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem,

– harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z planem inwestycyjnym oraz sytuacją ekonomiczno-finansową, oraz skan sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (jeśli dotyczy).

Wersję elektroniczną ww. plików można dostarczyć na nośniku danych takim jak CD, pendrive lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biznesplany@wamacoop.pl w terminie składania wniosków określonym w niniejszej informacji o naborze.

 


II sposób:

Wersja PDF z podpisem elektronicznym

Wnioskodawca może przesłać wszystkie wymagane dokumenty w formacie PDF, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji za pomocą profilu zaufanego. Do zestawu podpisanych elektronicznie dokumentów dołączyć należy następujące pliki w formacie Microsoft Word/Excel:

– wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem,

– harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z planem inwestycyjnym oraz sytuacją ekonomiczno-finansową.

Tak przygotowane dokumenty należy przesłać na adres e-mail biznesplany@wamacoop.pl

w terminie składania wniosków określonym w niniejszej informacji o naborze.

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym do składania wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Zasady udzielania wsparcia finansowego określone zostały w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

 

 

Kontakt w sprawie konkursu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn (pok. 207)

tel. 89 534-31-30

e-mail: biznesplany@wamacoop.pl

 

Informacje i zgłoszenia do projektu: https://owes.wamacoop.pl/kontakt-i-dojazd/