KONKURSY DOTACYJNE

Udzielamy wsparcia finansowego na:

1)  tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy wynosi 31.229,00 zł.

Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy przez okres 12 miesięcy wynosi odpowiednio:

– 32.400,00 zł (pełen etat),

– 24.300,00 zł (3/4 etatu),

– 16.200,00 zł (1/2 etatu).

Stawki jednostkowe na utworzenie oraz utrzymanie miejsc podlegać będą indeksacji na warunkach określonych w pkt. 16 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.


2)  reintegrację, której dofinansowanie wynosi do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę na jednego pracownika. Nabór wniosków o udzielanie wsparcia reintegracyjnego prowadzony jest w trybie ciągłym.


Zasady wsparcia określa Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej