ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na dostawę
materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie
zostało ogłoszone na stronie internetowej Baza Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 13 marca 2024 r. do godz. 13:00
2) Składanie ofert następuje wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021)
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3) Oferty złożone poza Bazą konkurencyjności podlegać będą odrzuceniu.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz
przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021)
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


BK2021 Ogłoszenie Numer 2024-1750-185721