Ogłoszenie o konkursie dotacyjnym dla spółdzielni socjalnych osób prawnych

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym
NA PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Runda konkursowa nr 2
Konkurs dla spółdzielni socjalnych osób prawnych

Termin naboru wniosków
Od 12.11.2019 r. do 25.11.2019 r. do godz. 14.00.
Termin naboru  wniosków został przedłużony do dnia 4 grudnia 2019r. do godz. 12:00

Miejsce i tryb składania wniosków
Dokumenty konkursowe składać można bezpośrednio w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie, a także za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B) 10-508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym, trwale spiętym egzemplarzu papierowym (oryginał), oraz w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB, np. pen drive). Wymagane jest zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie. Należy nagrać biznesplan (z załącznikami) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Wersja papierowa i wersja elektroniczna dokumentów muszą być tożsame.

Dokumenty konkursowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym). Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej/Istniejącej spółdzielni socjalnej osób prawnych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B)
10-508 Olsztyn

Zaleca się nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól we Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.|
Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS oraz zapisami statutu.
Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl oraz w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn.

Kto może składać wnioski o dotację

Wnioski składać mogą:

  1. Grupy Inicjatywne tworzące spółdzielnie socjalne osób prawnych,
  2. Istniejące spółdzielnie socjalne osób prawnych, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na które można uzyskać dotację, mogą być osoby wymienione w katalogu osób uprawnionych stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji. Dotyczy to również osób ubogich pracujących.

Przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie dotacji, wszyscy uczestnicy projektu muszą ukończyć zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą.

Kwalifikowalność uczestników projektu została szczegółowo opisana Regulaminie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Zakres wsparcia w ramach konkursu

W ramach niniejszego konkursu wnioskodawca może uzyskać jednorazową dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na:

  1. a) tworzenie nowych miejsc pracy w powstających spółdzielniach socjalnych osób prawnych,
  2. b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych osób prawnych.

Uwaga! Podmioty, które uzyskają dotację w ramach niniejszego konkursu ubiegać się mogą o wsparcie pomostowe w postaci dodatkowych środków finansowych, których wysokość określa Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”. Wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składać będzie można w ramach odrębnego naboru.

Maksymalna kwota dotacji 

Maksymalny możliwy poziom wsparcia w postaci dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy to 24.000,00 zł netto (podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym). Maksymalna wysokość dotacji, którą można uzyskać w ramach konkursu to 240.000,00 zł na utworzenie 10 nowych miejsc pracy.
Szczegółowe zasady przydzielania dotacji określa Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie o udzielenie dotacji to:

Dokument Numer załącznika do Regulaminu  Dotyczy / Nie dotyczy
Nowo powstające spółdzielnie socjalne Istniejące spółdzielnie socjalne
Formularz Uczestnika Projektu – kandydata do zatrudnienia Załącznik nr 1 Tak Tak
Oświadczenia Uczestnika Projektu -kandydata do zatrudnienia Załącznik nr 2 Tak Tak
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 3 Nie   Tak
Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4 Nie  Tak
Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami Załącznik nr 5 Tak Tak
Biznesplan – wniosek o udzielenie dotacji Załącznik nr
9/9a
Tak
(zał. nr 9)
Tak
(zał. nr 9a)
Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych – jeśli dotyczy)

Załącznik nr 10 Tak Tak
Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto Załącznik nr 11 Tak Tak
Oświadczenie o statusie podatnika VAT Załącznik nr 12 Tak Tak
Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy Dokument własny  Nie Tak
Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną Dokument własny  Nie Tak
Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.:

  1. deklaracje współpracy,
  2. przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności;
  3. prawo jazdy,
  4. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
Dokumenty własne  Jeśli posiada Jeśli posiada

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl