ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2019/OW z dnia 3.06.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz  www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze specjalistyczne – marketing”.
  2. Oferty można składać:
    • osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter),
    • przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 534 31 30, e-mail: m.makowska@wamacoop.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2019/OW z dnia 3.06.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2019/OW z dnia 3.06.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY