Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. Doradcy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, pomagali w przeprowadzaniu rekrutacji do projektu ( do Projektu przyjęto 10 grup).  Odbyły się szkolenia: Moduł I (05.04., 12.04., 18.04., 19.04., 23.04., 24.04., 10.05.), Moduł II: (26.04., 30.04., 09.05., 13.05., 15.05., 17.05., 21.05., 22.05.,) dla grup założycielskich/PS/PES/osób zainteresowanych tematyką ES. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 42 spotkań – UM/UG/STAROSTWA 6, PUP/MUP/OHP 4, PCPR 5, CIS/KIS 6, MOPS/GOPS 15, WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS 2, Szkoły/Placówki Edukacyjne 2, inne dot. założenia Spn.s. osób prawnych 2. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 184h, psycholog pracy 95h, doradztwo biznesowe 20, dla grrup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (16 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wypis z KRS otrzymała Fundacja Zdanowicz BE CTREATIVE- Kreatywna Moc Pomagania (17.04.2019r.). Obyła się wizyta studyjna do województwa kujawsko-pomorskiego (30-31.05.).

Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn– przez 5 dni w tyg. w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu oraz na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  54 spotkań: PUP/MUP 9, KIS 1, MOPS/GOPS 3, z uczestnikami projektów z osi 11 RPO 1, koła gospodyń wiejskich 1, z PES/PS 13 oraz z osobami fizycznymi 29. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 16 grup: 4 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 7 na fundację 4 na PES/PS chcące się ekonomizować/rozwijać. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.  Obyło się 1 spotkanie w szkołach (07.05.) nt. przedsiębiorczości społecznej w których udział wzięło 15 uczniów. Obyło się posiedzenie Zespołu ds. ES  w  powiecie bartoszyckim (09.05.). Animatorzy przedstawiali ofertę OWES w 3 wydarzeniach poza projektowych: „XI Targi Pracy i Edukacji w Lidzbarku Warmińskim” (16.05.), „Targi Edukacji i Pracy w Lidzbarku Warmińskim” (27.05.), „Targi Edukacji i Pracy w Bartoszycach” (28.05.).

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował– przez 5 dni w tyg. w godz. 8.00-16.00. Zespół FPS pracował nad dostosowaniem zapisów Wspólnego Regulaminu Wspólnego Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych (Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej) do specyfiki projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, dokumentacją konkursową oraz przygotowaniem materiały szkoleniowe nt. dotacji, podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego, możliwych form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych. Zrealizowano osiem 6-godzinnych szkoleń w ramach MODUŁU 2: „Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, a także nt. możliwych form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających działalność przedsiębiorstw społecznych, (26.04., 30.04., 09.05., 13.05., 15.05., 17.05., 21.05., 22.05.,) dla grup założycielskich/PS/PES/osób zainteresowanych tematyką ES. Przeprowadzono szkolenie dla doradców WUP (08.05.) (przedstawiciele woj. warmińsko-mazurskiego), wymiana doświadczeń w zakresie przydzielania środków finansowych na wsparcie działalności gospodarczej. Pracownicy FPS na bieżąco Udzielają informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie:

Środki wspólnotowe 195.774,85 zł
Środki krajowe środki publiczne w tym budżet państwa 27.062,03 zł
Środki prywatne (wkład własny) 3.218,82 zł