ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/2019/OW/R z dnia 05.02.2019 r

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia14 lutego 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – sprzęt komputerowy”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305;
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
c) przesłać w formie elektronicznej na adres wamacoop@wamacoop.pl

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 526 43 66, e-mail:m.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/2019/OW/R z dnia 05.02.2019 r
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/2019/OW/R z dnia 05.02.2019 r FORMULARZ OFERTOWY