Przedłużone wsparcie pomostowe dla Rundy 4 konkursu dotacyjnego – informacja o naborze

Informujemy, że od dnia 25.01.2021 r. składać można wnioski o przyznanie
przedłużonego wsparcia pomostowego

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(nabór dla rundy 4 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej)

Nabór ma charakter ciągły i odbywa się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

 1. Od 5 miesiąca od dnia podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) może ubiegać się o wsparcie finansowe na kolejne miesiące działania, jednak nie dłużej niż do końca 12 miesiąca od dnia utworzenia stanowiska pracy.
 2. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania podmiotu w wysokości zależnej od wymiaru etatu, tj.:
  a) w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu) – 1.000,00 zł/ osobę/ miesiąc;
  b) w przypadku umów zawartych powyżej ½ etatu – 1.500,00 zł/ osobę/ miesiąc.
 3. Koszty kwalifikowane w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego:
  a) koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Uczestników Projektu);
  b) ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji – jeśli Operator zażąda przedstawienia polisy (zgodnie z § 6 pkt 19);
  c) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
  d) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
  e) koszty usług pocztowych;
  f) koszty usług księgowych;
  g) koszty usług prawnych;
  h) koszty Internetu;
  i) koszty materiałów biurowych;
  j) koszty działań informacyjno-promocyjnych;
  k) inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
 4. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
 5. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej.
 6. O przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – Załącznik nr 20, wraz z następującymi załącznikami:
  a) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników PS;

b) Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłacaniu podatków (Urząd Skarbowy);
c) Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności;
d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3;
e) Oświadczenie dotyczące istniejących przedsiębiorstw społecznych – Załącznik nr 4;
f) Inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy PS uzna, że ich załączeniu może być istotne w procesie oceny wniosku).

7.Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w jednym egzemplarzu. PS składa oryginał wniosku podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

8.Ocena merytoryczna wniosku o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego jest dokonywana według następujących kryteriów:

Lp.Kryteria ocenyMaksymalna liczba punktówMinimalna liczba punktów
1.Najważniejsze cele PS na okres 6 miesięcy od momentu uzyskania przedłużonego wsparcia finansowego;106
2.Stopień realizacji Biznesplanu (przychody, koszty, odchylenia);4527
3.Dotychczasowa działalność PS (efekty, liczba podpisanych umów, liczba kontrahentów, sposób zarządzania) – ocena opiekuna/doradcy biznesowego;2012
4.Płynność finansowa – zaistniałe problemy, podejmowane środki zaradcze, efekty podejmowanych działań; 2012
5.Uzasadnienie planowanych wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego;53

RAZEM10060

9. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:00.

10. Z przedsiębiorstwami, którym przyznane zostanie przedłużone wsparcie pomostowe podpisywana jest Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

11. Wypłata środków finansowych przebiega w następujący sposób:
I transza – w wysokości jednomiesięcznej wypłacana z góry po prawidłowym zawarciu umowy,
II transza – w wysokości dwumiesięcznej wypłacana z góry po zatwierdzeniu zestawienia wydatków poniesionych w ramach I transzy,
III transza – w wysokości trzymiesięcznej, wypłacana z góry po zatwierdzeniu zestawienia wydatków poniesionych w ramach II transzy.

12. Zabezpieczeniem realizacji umowy na przedłużone wsparcie pomostowe jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Kontakt
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl