Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dla Rundy 3 konkursu dotacyjnego)

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego

dla Rundy 3 konkursu na przyznanie wsparcia finansowego
w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że od dnia 06.07.2020 r. składać można wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.Nabór ma charakter ciągły i odbywa się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

  1. Podstawowe  wsparcie  pomostowe  to  wsparcie  finansowe  oraz  wsparcie  specjalistyczne  w  postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie. 
  2. Podstawowe  wsparcie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.: 

a) w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu) – 1.500,00 zł netto/osobę/ miesiąc;
b) w przypadku umów zawartych powyżej  ½ etatu – 2.000,00 zł netto/osobę/ miesiąc.

3. O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie te podmiotu, które w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzymały dotację (podpisały umowę o przyznanie dotacji) na utworzenie nowych miejsc pracy.
4. O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, tj.:

a) Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  – Załącznik  nr  19;
b) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie pracownika dotacyjnego do ZUS;
c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3;
d) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4;
e) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia pracownika dotacyjnego przez przedsiębiorstwo społeczne (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę). 

5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w jednym egzemplarzu.
6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku) na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:00.

Kontakt
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.p