ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2R/09/2017/OWES z dnia 04.09.2017 r.

Wpis OWES Olsztyn

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.82″ background_layout=”light” border_style=”solid” box_shadow_position=”outer”]

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania oferty na wykonanie usługi opracowanie i wygłoszenie referatów w trakcie konferencji. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, pok. 305.

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi opracowania i wygłoszenia referatów.

3.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. w CZĘŚCI 1 przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i wygłoszenie referatu na temat: „Być firmą czy start-up’em ?”, w tym:
  a) Opracowanie i wygłoszenie prelekcji wraz z prezentacją multimedialną przygotowaną w programie MS PowerPoint – czas trwania prezentacji około 30-45 minut.
  b) 
  Przygotowanie treści prelekcji w formie która będzie stanowić materiał do seminarium.
  c) 
  Moderowanie dyskusji
 2. w CZĘŚCI 2 przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i wygłoszenie referatu na temat: „Organizacje pozarządowe jako istotny element ekonomii społecznej”:
  a)Opracowanie i wygłoszenie prelekcji wraz z prezentacją multimedialną przygotowaną w programie MS PowerPoint – czas trwania prezentacji około 30-45 minut.
  b) 
  Przygotowanie treści prelekcji w formie która będzie stanowić materiał do seminarium.
  c) 
  Moderowanie dyskusji
 3. Referat musi być przygotowany i przesłany na 5 dni przed terminem wygłoszenie w celu akceptacji.
 4. Usługa wygłoszenia referatu świadczona będzie w Olsztynie.
 5. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi.

4.TERMIN WYKONANIA USŁUGI

17 października 2017 roku.

5.MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres wamacoop@wamacoop.pl, na złączonym formularzu do dnia 12 września 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługa prelekcji”
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na część 1 lub część 2

6.KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Kryterium Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ( C ) 70% 70 punktów
Program [P] 30% 30 punktów

 

     3.Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 70 punktów, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 80 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).

     4.Zasady oceny kryterium „Program” (P).

W kryterium „Program”  oferent otrzyma maksymalnie 30 punktów.

      5.Ostateczna ocena punktowa oferty

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

7.ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE UDZIELAĆ ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM Z NIM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO.

 1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
       a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) 
  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  c) 
  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
       d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

8. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Węgierski tel.: 89 533 84 05, e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

9. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie;
 2. zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;
 3. żądania szczegółowych informacji na każdym etapie postępowania.

[/et_pb_text][et_pb_button _builder_version=”3.0.82″ button_text=”Pobierz formularz oferty na moderowanie wizyty studyjnej” button_url=”http://wamacoop.pl/wp-content/uploads/2017/10/2_09_17_zapytanie_prelegent-formularz-1.doc” url_new_window=”on” background_layout=”light” custom_button=”off” button_icon_placement=”right” box_shadow_position=”outer” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]