ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Baza Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

    1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2024 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „Oferta – materiały biurowe”.

    1. Składanie ofert następuje wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

    1. Oferty złożone poza Bazą konkurencyjności podlegać będą odrzuceniu.

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

BK2021 Ogłoszenie Numer 2024-1750-185073