Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS zaczął  funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. częściowo online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szk. oraz prowadzili/nadzorowali ich realizację i zakończenie: Moduł I (02.07,08.07), Moduł II (05.08).Prowadzono intensywne spot. Z GI które ubiegają się o dofinansowanie – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 32 spot.:  UG/UM/ STAROSTWA 1, PCPR 1, MOPS/GOPS/GOK 5, KIS/CIS 2, inne dot. SPN.S. os. prawn. 1, sołectwo 1, UTW 1, Koła Gospodyń Wiejskich 3,PES/PS 9, os. fiz. 6, GI 2. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotk. wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono dor. w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: dor. podstawowe (stale przez całą kadrę), dor zawodowe 17h, psycholog pracy 17h,  dor. prawne 2h, księgowo/kadrowe 12,5h, dor. biznesowe/mentoring  100h, zamówienia publiczne 4,5h, dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. Wsparcie w projekcie zakończyło Stowarzyszenie NORA (01.07). Dzięki wsparciu OWES założono i zarejestrowano w KRS Fundację Edukacji Leśnej Drzewice (21.07). Odbyła się konferencja nt. KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ -online(22.06).Pracownicy CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację.  Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Również kadra CPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS.. Nadal trwały prace nad uaktualnieniem nisz rynkowych subregionu olsztyńskiego. Odbył się Zespół ds. ES : powiat bartoszycki (10.06.) – online. Kadra CPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnospr. do projektu. Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Dod. OWES zatrudnia tłumacza języka migowego. Wszelkie dział. prow. w ramach zadania są realiz. w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodar. materiałami biurowymi i szkoleniowymi, eko. materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energo. urządzenia, oszczędność energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publ. były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern. OWES.

Zad. 2: Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował  5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zadanie realizowane jest częściowo online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  71 spotkań: 9 z przedstawicielami JST, 2 z PUP/MUP, 1 z PCPR, 10 z MOPS/GOPS/US, 2 z CIS/KIS, 22 z PES/PS, 19 z osobami fizycznymi, 6 z GI. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania online.  

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęło/kontynuowało 25 grup: 4 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 3 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 3 stowarzyszenia, 1 spółki non profit, 6 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbył się  Zespół ds. ES : powiat bartoszycki (10.06)- Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Odbyły się wydarzenia lokalne na rzecz ES w 4 powiatach, zostały one podzielone na mniejsze wydarzenia, tak aby uniknąć większych zgromadzeń i zapobiec odwoływaniu ich ze względu na ewentualne obostrzenia: Targi ES w Kandytach (02.06), Targi ES w Barcianach (12.06), Targi ES w Pieckach (25.06), Międzynarodowe Dni Bartoszyc z ES oraz XII Festiwal Miast Cittaslow (26.06), Gminny Piknik Rodzinny – Wakacje z ES w Kłębowie (10.07), Gminny Piknik Rodzinny- Wakacje z ES w Ignalinie (25.07), Gminny Piknik Rodzinny – Wakacje z ES w Rogóżu (15.08), Gminny Piknik Rodzinny- Wakacje z ES w Kraszewie (28.08). W organizację ww. wydarzeń zaangażowano 28 wolontariuszy.

Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online.  Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

Zad 3.  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Zad. Realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. jest częściowo online, tel. i e-mailowo. Podczas spotk. indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Pracownicy FPS prowadzili szkolenie Moduł II (05.08,31.08.). W okresie 17.05-04.06 dokonano oceny formalnej dokumentów złożonych w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego, natomiast w kresie 07.06-24.06. oceny merytorycznej. 24.06. odbyła się  Komisja Oceny Wniosków dla Rundy 5 konkursu dotacyjnego. Odbyło się przyjęcie i weryfikacja wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe: Spn.S. „Tradycja”(14.07.). Podpisano umowę o przedłużone wsparcie pomostowe  Spn.S. „Tradycja”, kwota umowy 30 000zł (25.08.). Podpisano umowę o przyznanie dotacji: Spn.S. „Po Sąsiedzku”, kwota umowy 144 000zł (30.07). Wypłacono wsparcie dotacyjne: Fundacja SPINE, II transza 4 800 zł (07.06); Spn. S. „Po Sąsiedzku”, I transza 115 200zł (04.08). Dokonano monitoringu wydatków dotacyjnych (kontrola w siedzibie PS): Spn. S. „Tradycja” Górowo Iławeckie (08.06); Spn. S. „Kuźnia” Dobre Miasto (08.06); Fundacja Zaczarowany Ogród Mrągowo (30.06); Spn. S. „Eco Candles” Gryźliny (15.07). W wyniku weryfikacji: Spn.S „Kuźnia” dokonała zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków: kwota zwrotu – 7 560,67zł (20.07); Fundacja Wesoła Góra zwróciła błędnie wypłaconą kwotę dotacji, kwota zwrotu – 76,67zł (02.06.). Wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe:  Fundacja SPINE (01.06.) III transza 6 000zł. Wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe: Spn.S. „Tradycja”, II transza  15 000zł (26.08). Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I, II, III, IV i V Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe459 671,94
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa63 111,36
Środki prywatne (wkład własny)62 109,70