Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.04.2021 do 31.05.2021

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS zaczął  funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. częściowo online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szk. oraz prowadzili/nadzorowali ich realizację i zakończenie: Moduł I (07.04.), Moduł II (08.04), Moduł III (26.04.),Moduł IV (27-29.04.) .Prowadzono intensywne spot. Z GI które ubiegają się o dofinansowanie – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd.  Odbyły się Komisje kwalifikujące podmioty i GI do II etapu projektu (09.04., 07.05.). Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania w PES/PS 18 spot.–  UG/UM/ STAROSTWA 8, PUP 1, MOPS/GOPS 8, inne z ZHP 1. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotk. wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono dor. w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: dor. podstawowe (stale przez całą kadrę), dor zawodowe 20h, psycholog pracy 17h,  dor. prawne 3h, księgowo/kadrowe 3  h, dor. biznesowe/mentoring  240, dor. marketingowe 2 h,  dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. Pracownicy CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację.  Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. W efekcie wszelkich prac 4 grupy (nowo powstające PS), ukończyły ścieżkę wsparcia w wymaganym zakresie i ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowych stanowisk pracy. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Również kadra CPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Wpis do KRS otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Po sąsiedzku” (28.05). Nadal trwały prace nad uaktualnieniem nisz rynkowych subregionu olsztyńskiego. Odbyły się Zespoły ds. ES : powiat mrągowski (20.05.) oraz M. Olsztyn (21.05.) – online. Kadra CPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnospr. do projektu. Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Dod. OWES zatrudnia tłumacza języka migowego. Wszelkie dział. prow. w ramach zadania są realiz. w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodar. materiałami biurowymi i szkoleniowymi, eko. materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energo. urządzenia, oszczędność energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publ. były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern. OWES.

Zad. 2: Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował  5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zadanie realizowano jest częściowo online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  29 spotkań: uczestnikami projektów oś 11 RPO 3, PES/PS 9  z osobami fizycznymi 17. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania online.  W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęło/kontynuowało 25 grup: 4 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 3 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 3 stowarzyszenia, 1 spółki non profit, 6 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbył się  Zespoły ds. ES : powiat mrągowski (20.05.) oraz M. Olsztyn (21.05.) – online. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online.  Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

Zad 3.  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Zad. Realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. jest częściowo online, tel. i e-mailowo. Podczas spotk. indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Pracownicy FPS uczestniczyli w Komi. rekrutacyjna kwalifikująca podmioty i GI do kolejnego etapu projektu (09.04) oraz prowadzili szkolenie Moduł II (08.04.). Rozpoczęto V rundę konkursową o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w okresie sprawozdawczym nabór wniosków i ocena formalna). Nabór dokumentów konkursowych odbywał się  12.04-14.04. Łącznie 4 grupy złożyły dokumentację konkursową. Dokumenty wszystkich grup inicjatywnych zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym (17.05.-04.06). Odbyło się przyjęcie i weryfikacja wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe: Fundacja Zaczarowany Ogród i JUST WOOD Sp. z o.o. (13.04.). Podpisano umowy o przedłużone wsparcie pomostowe  Fundacja Zaczarowany Ogród, kwota umowy 12 000 zł (20.04.) i JUST WOOD Sp. z o.o., kwota umowy 16 000 zł (21.04.). W wyniku weryfikacji Fundacji ROCK nie uznano środków kwoty dotacyjnej w wysokości 15 020, 14 zł (korektę przeznaczono na wsparcie pomostowe). Wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe:  Fundacja ROCK  (21.04.) III transza 4 979, 86 zł; Spółdzielnia Socjalna Tradycja (14.05.) III transza 30 000 zł; Fundacja SPINE (27.05.) II transza 4 000 zł. Wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe: Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej (06.04) II transza 6 000 zł; Fundacja MazuryMedia (21.04.) II, Fundacja Zaczarowany Ogród (27.04.) I transza 6 000 zł, II transza (24.05.) 6 000 zł. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I, II, III i IV Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe292 581,50
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa40 170,42
Środki prywatne (wkład własny)7 199,80