SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.03.2023 DO 31.05.2023

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. 1.: CPS:
Zad. realizowane zgodnie z zał. projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń
CPS. Kadra CPS jest uwr. na zach. równ. szans i dostępności osób niepełnospr. do proj. Os. niepełnospr. miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy benef. Wszelkie dział. prow. w ramach zadania są realiz. w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodar. materiałami biurowymi i szkoleniowymi, eko. materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, ener. urządzenia, oszcz. energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publ. były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na
portalach społecznościowych i str. intern.
1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:
Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 43 spot.: 11- z PS/PES, 6- os. fiz./GI, 1-UG, 6- Starostwo, 1- UM, 1- MUP, 1- CUS, 1- UPPO, 5- PUP, 4- KIS/CIS , 5-MOPS, 1- inne Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo.
2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES.
3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY
Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych. Spotkanie w Lidzbarskim Starostwie Powiatowym (09.05 oraz 24.05) , ZHP (24.03) Kandyty Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej (17.03)
4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE
Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej
i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. Zarejestrowania 1 podmiotu: Fundacja Krajobraz Atmosfera RECYKLING ODZYSK – KARO (20.04). Fundacja Mila od pierwszego kroku, data rejestracji w KRS (14.04) Spółdzielnia Socjalna MOC z dział. Gosp. Wpis do KRS 03.03.2023, Fundacja z Nami rejestracja w KRS (19.04).5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE
Doradztwo zawodowe – brak i doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) -brak;
6.SZKOLENIA
Szkolenie branżowe – Nie były realizowane w danym okresie sprawozdawczym.
7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE
Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert. Wsparcie dot. uzyskania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.
8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE
doradztwo prawne 6 h; doradztwo księgowo-kadrowe 2,5 h; ochrona danych osobowych 1,5h;
9.USŁUGI DORADCZE MENTORING
Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 135 h
10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM
Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS i biznesu w obszarze CSR. Udział w „Dniu z Ekonomią” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM (27.04)
12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG
Dokonywano wymiany doświadczeń OWES. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
13 .AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym

 1. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
  Udział w Targach Pracy i Edukacji (19.04) Lidzbark Warmiński Filia Orneta
  Udział w „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, spotkanie realizowane przez ROPS w Olsztynie
  (25.04) CUS Górowo Iławieckie
  Spotkanie dotyczące polityki senioralnej (31.03) – z członkinią Zarządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie
internetowej.
1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE : 44 razem w tym: 1-UG 6- PUP/MUP, 5 – z MOPS/GOPS, 2 z KIS/CIS/CUS, 4 z PES/PS, 2 -z WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS, 16- z Szkoły/Placówki edukacyjne, 5 z osobami fizycznymi, 3- z innym podmiotem. Prowadzono również spotkania
animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej odbyły się w: SP 1 w Kętrzynie (03.03), LO w Mrągowie 3B (03.03), LO w Mrągowie (2) (03.03), LO w Mrągowie kl. 2C, 3C (03.03), LO w Mrągowie kl 2A (03.03), LO w Mrągowie – kl.3A (06.03), LO w Mrągowie-kl.2D (06.03), LO w Mrągowie kl. 2 B ( 06.03), Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie kl. 2 C (06.03), Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie kl 2A (06.03), SP nr 1 w Kętrzynie (07.03) SP nr 1 w Kętrzynie (13.03), SP nr 1 w Kętrzynie kl 8 D (13.03), Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie 1 Grupa (13.03), Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie 2 Grupa (15.03), Zespół Szkół w Biskupcu kl. 1T (22.05), Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe w Tolko (05.05), Świetlica w Solance g. Srokowo (13.04)

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH
Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej. (17.03) Odbyło się 1 spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Bartoszyckiego: w Kandytach.
3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH
W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowały 5 podmiotów społecznych tj: 3 spółdzielnie socjalne oraz 2 fundacje. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom
zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.
4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE
Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.
5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu. FPS funk. 5 dni w tyg. w godz. 7:30/8:00-15:30/16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

1.DZIAŁANIA DORADCZE nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego. Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.
2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.
3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH
Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym
4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym
5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC

Podmioty będące w okresie trwałości – na bieżąco, na podstawie dokumentacji ZUS (DRA, RCA, RSA) miejsca pracy oraz dodatkowo podczas wizyt monitorujących:
20.03 – monitoring realizacji inwestycji Fundacja „Manufaktura Papis”, 18.05 monitoring
podmiotu Fundacja „Zdecydowanie My”, 21.04. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna
„Negocjator”, 09.03. oraz 12.05. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Po Sąsiedzku”,
14.04. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

 1. COVID-19
  Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe306 600,33
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa42 095,16
Środki prywatne (wkład własny)9 570,00

SUMA: 358 265,49