SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2022 DO 30.09.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie
sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach.
Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Trener wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na na zach. równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu Os. niepełnosprawnych miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie dział. prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny
druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia
standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.
1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:
Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 10 spot.: UG/UM/SP 2, PCPR 1, Szkoły/placówki ed. 1, PES/PS 1, os. fiz./GI 3, inne 2. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo.
2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES.
3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY
Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych. Odbyły się półkolonie w Kłębowie pod hasłem „Dwa kraje jedno podwórko” – zajęcia z ekonomii społecznej wśród dzieci w wieku 8 – 12 lat podczas półkolonii organizowanej dla narodowości polskiej i ukraińskiej. Odbyło się IV Forum Przedsiębiorczości Społecznej, w którym wzięło udział 30 osób –
przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją oraz grup inicjatywnych dążących do założenia PS będących już w projekcie OWES. Głównym celem dwudniowego spotkania była integracja działających na terenie woj. warmińsko – mazurskiego PES oraz PS, poszerzenie wiedzy na temat skutecznego marketingu i komunikacji, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, określenie możliwości współpracy tych podmiotów, analiza wspólnych korzyści biznesowych i społecznych. Program obejmował prezentacje dotyczące:
-perspektyw rozwoju usług społecznych w województwie warmińsko- mazurskim(Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie)
– dobrych praktyk:

 1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” z Cieszyna / Mariusz
  Andrukiewicz/
 2. Spółdzielnia Socjalna Negocjator /Joanna Czułowska/
 3. Fundacja Zaczarowany Ogród /Agnieszka Cieślewicz i Angelika Haponik/
 4. Spółdzielnia Socjalna Opoka z Korsz /Dorota Płocharczyk i Bogumiła Walentynowicz/ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
  – fundusze na odbudowę gospodarki po pandemii (Jakub Szewczyk -Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej)
  – marketingowych sposobów kreowania wartości w kontekście sukcesu rynkowego
  (dr hab. prof. UWM Wojciech Kozłowski)
  – komunikacji i współpracy w zespole (warsztaty – business coach Donata Kobylińska-
  Durka).
  Ponadto uczestnicy Forum mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z ekspertami.
  4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE
  Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. rejestracji 3 GI oraz
  ekonomizacji 1 PES. Zarejstrowano Fundację „Przystań” 23.09.
  5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE

Doradztwo zawodowe 4h; doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) 4h;
6.SZKOLENIA

Kontynuowano realizację szkoleń w ramach Modułu V, zleconych zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi przez podmioty w V-VI.br.: Kurs Microsoft Word, 20-29.09.2022; Animacje żłobkowe – Twórcze zabawy z maluszkiem 0-4 lata Famiga, 13-23.09.2022; Sensoryka w pracy z dzieckiem – zabawy na 8 zmysłów, Famiga, 13-23.09.2022; Merchandising –
zwiększanie sprzedaży,Smart Idea Sp. zo.o.,11.09.2022; Szkolenie Baristyczne, Partycjusz Kuzia Warto, 19-23.09.2022. Terminy dostosowano do okresów urolopych pracowników delegowanych do udziału w szkoleniach. W nachodzącym okresie sprawozdawczym pozostało do zrealizowania szkolenia dla dwóch podmiotów. Szkolenia te nie były dostępne we
wcześniejszych terminach.
Szkolenia: „Animacje żłobkowe – Twórcze zabawy z maluszkiem 0-4 lata” oraz „Sensoryka w pracy z dzieckiem – zabawy na 8 zmysłów” w ramach Modułu V zostało przeprowadzone w formie online, ponieważ zapotrzebowanie na taką formę kursu zgłosił podmiot.
7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE
Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert, trening kierowniczy 16 h
8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE
doradztwo prawne 6h; księgowo-kadrowe 1h;
9.USŁUGI DORADCZE MENTORING
Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 145 h
10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym
11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM
Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS i biznesu w obszarze CSR. 29 września odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn dotyczące promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży.
12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG
Dokonywano wymiany doświadczeń OWES poprzez m. in. udział w Forum Inicjatyw Lokalnych w Suścu, 31.08.-02.09; współpracowano z ROPS. Ponadto Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
13 .AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały
3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS
w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych
do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS
w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE

Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  37 spotkań: 6 z UG/UM/SP, 3 z PUP/MUP, 12 z MOPS/GOPS/CUS,
1 z PCPR, 3 z KIS/CIS, 9 z PES/PS, 1 ze Szkołami 2 z GI/osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. W dniach 28-29.09. odbyły się zajęcia z podstaw ekonomii społecznej dla uczniów 6 klas trzecich IV LO w Olsztynie.

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH

Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej.

3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowało 10 grup: 5 spółdzielni socjalnych, 4 fundacje, 1 stowarzyszenie. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE

Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES

04.08 – półkolonie w Kłębowie pod hasłem „Dwa kraje jedno podwórko” – zajęcia z ekonomii społecznej wśród dzieci w wieku 8 – 12 lat podczas półkolonii organizowanej dla narodowości polskiej i ukraińskiej

04.09 – X. Sportowo – Rekreacyjny Piknik Rodzinny z cyklu „DniOsadnika” z Ekonomią Społeczną w Bartoszycach

14.09 – I Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie” skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – klas II i III
z terenu Powiatu Bartoszyckiego

29.09- spotkanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn dotyczące promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży

29-30 września – IV Forum Przedsiębiorczości Społecznej w Mrągowie.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

1.DZIAŁANIA DORADCZE nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego

Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym

4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

W całym okresie sprawozdawczym, na bieżąco rozliczano podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz kolejne transze wydatków dotacyjnych.

5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC

6. COVID-19

Finansowanie:
Środki wspólnotowe312 374,54
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa42 887,94
Środki prywatne (wkład własny)11 339,78

SUMA: 366 602,26