SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.06.2023 DO 31.07.2023

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. 1.: CPS:
Zadanie realizowane zgodnie z zał. projektu. CPS funkcjonowało 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i
chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na zach. równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych. do proj. Osoby z niepełnosprawnością miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów Wszelkie dział. prowadzone ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.
1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:
Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 14 razem w tym: spot.: 4- z PS/PES, 4- os. fiz./GI, 3- Starostwo, 2-UM, 1- MOPS. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo.
2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES w tym odbyła się wymiana 3 pracowników dotacyjnych w podmiotach tj. Spółdzielnia Socjalna Negocjator (19.06), Stowarzyszenie My Happiness (22.06) oraz Fundacja Zdecydowanie My (06.07). Ponownie Pani Katarzyna Dub wchodzi do projektu z dn. 01.06.2023r. uwcześniej wykreślona. Z dniem 01.06.2023r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Tradycja z Górowa Iławieckiego.
3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY
Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych.
4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE
Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej
i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. Zarejestrowania 1 podmiotu: Lidzbarskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AKACJA” (19.06). Wypracowano dla 5 podmiotów ekonomii społecznej dokumenty dot. Uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego dla: Fundacji Inicjatyw Społecznych, Spółdzielni Socjalnej Zielony Edukator,
Spółdzielni Socjalnej Po Sąsiedzku, Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”, Fundacji Zaczarowany Ogród- wszystkie zaakceptowane pozytywnie.
5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE
Doradztwo zawodowe – 3 h i doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) -3 h;
6.SZKOLENIA
Szkolenie branżowe – Nie były realizowane w danym okresie sprawozdawczym.
7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE
Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert. Wsparcie dot. uzyskania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.
8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE
doradztwo prawne 8 h; doradztwo księgowo-kadrowe 2 h;
9.USŁUGI DORADCZE MENTORING
Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 196 h
10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM
Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS i biznesu w obszarze CSR.
12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG
Dokonywano wymiany doświadczeń OWES. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
13 .AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym
14. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
04.06 Promowanie OWES Olsztyn na Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny i Dniu Dziecka w Dobrym Mieście. 13.06. Udział w Forum Rad Młodzieżowych w Olsztynie. 8.06. Niedziela z Seniorem w Srokowie – promowanie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. 29.06. Udział w wydarzeniu w ramach akcji #MaszGłos w Bartoszycach – cel akcji promowanie dialogu między różnymi grupami społecznymi.

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie
internetowej.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE
27 razem w tym: 3- PUP/MUP, 3- z MOPS/GOPS, 1 z KIS/CIS/CUS, 14 z PES/PS, 6 z osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej odbyły się w: Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie (6 os. – 02.06.2023), Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ( 25 os. -16.06.2023), Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ( 15 os.- 20.06.2023), Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ( 4 os. -05.07.2023), Klub Seniora w Kętrzynie (19 os. -21.07.2023).

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH
Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej. (29.06) Odbyło się 1 spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Bartoszyckiego: w Górowie Iławieckim.

3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH
W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnych podmiotów otrzymało: 6 podmiotów społecznych tj: 3 spółdzielnie socjalne 2 fundacje oraz 1 stowarzyszenie oraz wsparcie dla powstałej 2 grup inicjatywnych: jednej na rzecz osób z niepełnosprawnością, która wypracowuje obecnie statut do zarejestrowania Fundacji „Odkręceni” oraz grupy inicjatywnej „Akacja”. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem
PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE
Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu. FPS funk. 5 dni w tyg. w godz. 7:30/8:00- 15:30/16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. W miesiącu czerwcu, odbyła się wymiana 3 pracowników dotacyjnych w 2 podmiotach.
1.DZIAŁANIA DORADCZE
nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do
projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.
2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHProwadzone
są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.
3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH
Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym
4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym
5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC
Podmioty będące w okresie trwałości – na bieżąco, na podstawie dokumentacji ZUS (DRA, RCA, RSA) miejsca pracy oraz dodatkowo podczas wizyt monitorujących: 12.06. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Po Sąsiedzku”, 23.06. monitoring podmiotu
Fundacja „Manufaktura Papis”, 06.07. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, 11.07. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Negocjator”.

  1. COVID-19
    Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
Finansowanie:
Środki wspólnotowe203 675,27
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa27 963,91
Środki prywatne (wkład własny)4 110,10

SUMA: 235 749,28