Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznegorealizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

 

Termin składania wniosków
Nabór otwarty od 12.09.2019 r.

Miejsce i tryb składania wniosków
Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio u animatorów i doradców kluczowych OWES, a także za pośrednictwem poczty bezpośrednio na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście A) 10-508 Olsztyn lub osobiście w Biurze Projektu (adres jak wyżej) od wtorku do piątku, w godzinach od 11:00 do 14:00. W celu poprawy dostępności wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, na wniosek kandydata na Uczestnika Projektu istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów przez pracowników OWES.

Na etapie przygotowywania dokumentów zgłoszeniowych kandydaci na Uczestnika Projektu mogą skorzystać z doradztwa animatorów i doradców kluczowych OWES. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem kandydata na Uczestnika Projektu. Wszystkie kopie dokumentów i wymaganych zaświadczeń muszą być poświadczone za zgodnością z oryginałem.

Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl oraz w:

  • Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście A), 10-508 Olsztyn, tel. 89 526 43 66;
  • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach (powiat bartoszycki i lidzbarski),
    ul. Limanowskiego 14,11-200 Bartoszyce, tel. 502 111 626, 609 147 760;
  • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach – Biuro w Lidzbarku Warmińskim,
    ul. Wyszyńskiego 37, pok. 302, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: 609 147 760;
  • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie (powiat kętrzyński i mrągowski), 11-400 Kętrzyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, tel. 502 111 255, 502 111 266;

Kto może składać wnioski
Projekt kierowany jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej, podmiotów ekonomii społecznej chcących utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstw społecznych i administracji publicznej, które zamierzają utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstw sfery biznesowej, które chcą się przekształcić w przedsiębiorstwo społeczne oraz pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego. W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), które znajdują się w trudnej sytuacji społecznej, życiowej i zawodowej.

Zakres wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Wsparcie OWES jest oferowane w ramach trzech obszarów programowych:

a) Centrum Przedsiębiorczości Społecznej,
b) Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej,
c) Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

W ramach OWES świadczone są następujące formy wsparcia:

a) informacja;
b) animacja;
c) doradztwo;
d) usługi edukacyjne;
e) usługi inkubacyjne (udostępnianie pomieszczeń i sprzętu, konsultacje, porady, animacja specjalistyczna),
f) usługi wsparcia biznesowego;
g) usługi specjalistyczne, w tym prawne, księgowo-kadrowe, marketingowe;
h) wsparcie finansowe i pomostowe na rzecz tworzenia miejsc pracy (dotacje do 24.000 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe do 2.000 zł na miesiąc).

Charakter poszczególnych obszarów programowych, usług oraz zasad korzystania z nich, opisany został w Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami udzielania pomocy de minimis.

Kwalifikowalność uczestników projektu
Kwalifikowalność uczestników projektu została szczegółowo opisana Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia finansowego
Maksymalny możliwy poziom wsparcia finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej to 24.000 zł netto (dotacja na utworzenie jednego nowego miejsca praca) oraz do 2.000 zł netto (miesięczne wsparcie pomostowe na osobę). Jedno Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach udziału w projekcie może uzyskać maksymalnie 10 dotacji na utworzenie miejsc pracy, tj. pozyskać 240.000 zł. Jednocześnie dla maksymalnie 10 osób może ubiegać się o podstawowe wsparcie pomostowe (6 miesięcy) wynoszące maksymalnie 2.000 zł netto na osobę oraz przedłużone wsparcie pomostowe (do 6 miesięcy) wynoszące maksymalnie 1.500 zł netto na osobę.

Wsparcie finansowe przyznawane jest w ramach odrębnie ogłoszonego naboru, którego zasady określa Regulamin wsparcia finansowego w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Nabór w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej ogłaszany będzie każdorazowo na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl  na minimum 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje nt. Projektu zawarto w regulaminie dostępnym poniżej

http://owes.com.pl/dokumenty/

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne
D1_OWES_DANE_Zgłoszenie dla osoby fizycznej_v3
D2_OWES_DANE_Zgłoszenie dla instytucji_v3
E0_OWES_Opis_planowanej_działalności_v3