Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. Doradcy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 16 spotkań – UM/UG/STAROSTWA 8, PUP/MUP/OHP 2, MOPS/GOPS 4, WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS 2. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 2h, doradztwo biznesowe 5h, księgowo-kadrowe 12 h dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS (16 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać (11 grup- 5 istniejących PS, 4 grupy inicjatywne i 2 PES ekonomizujące się). Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Podpisano 1 porozumienie o współpracy na rzecz ekonomii społecznej. Przy wsparciu pracowników OWES w Olsztynie powstała spółdzielnia socjalna osób prawnych utworzona przez UM Dobre Miasto i PSONI Dobre Miasto. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS  5 dni w tyg. w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  31 spotkań: PUP/MUP 8, LGD 2 oraz z osobami fizycznymi 10 i PES/PS 11. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę kontynuowało 11 grup: 5 PS chcące się rozwijać, 4 grupy inicjatywne dążące do założenia PS i 2 PES ekonomizujące się. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.  Obyły się posiedzenia Zespołu ds. ES w Bartoszycach (14.08.) oraz w Kętrzynie (23.08.). Odbyły się lokalne Targi Ekonomii Społecznej w Kętrzynie (31.08.).

 Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował– przez 5 dni w tyg. w godz. 8.00-16.00. Podpisano 5 umów o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Pracownicy FPS stale udzielali wskazówek w gromadzeniu dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia umowy dotacyjnej (w tym zestawień dotyczących sytuacji majątkowej, przygotowania aktów notarialnych, cesji ubezpieczenia, umów poręczenia).  Weryfikowali zdolność finansową osób fizycznych poręczających umowy dotacji, sprawozdania finansowe istniejących przedsiębiorstw społecznych, w kontekście zdolności do wniesienia proponowanych zabezpieczeń umowy. Analizowali narzędzia umożliwiające monitoring podmiotów uczestniczących w konkursie pod względem powiązań osobowo-kapitałowym. Stale aktualizowali możliwości finansowania przedsiębiorstw społecznych oraz możliwości dofinansowania szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw społecznych. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych oraz utrzymywali stały kontakt z Uczestnikami Projektu. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie: 

Środki wspólnotowe 516.417,61 zł
Środki krajowe środki publiczne w tym budżet państwa 71.384,60 zł
Środki  prywatne (wkład własny) 4.999,90 zł