Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach Rundy 4 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 4 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do oceny merytorycznej. 

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 20.10.2020 r.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku dużej rozbieżności punktowej w ocenie poszczególnych ekspertów.