INFORMACJA O DODATKOWEJ REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJNEGO W PROJEKCIE OWES

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji do konkursu dotacyjnego w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Informujemy, że jest to ostatnia runda konkursowa, w ramach której można uzyskać wsparcie finansowe
w ramach projektu OWES.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

 1. Grupy inicjatywne osób fizycznych tworzące nowe przedsiębiorstwa społeczne,
 2. Grupy inicjatywne osób prawnych tworzące nowe przedsiębiorstwa społeczne,
 3. Istniejące podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy, pod warunkiem przekształcenia ich w przedsiębiorstwa społeczne,
 4. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi status osoby dotacyjnej (kandydata do zatrudnienia)
 2. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej lub instytucji
 3. Opis planowanej działalności

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na których można uzyskać dotację, mogą być osoby niepracujące spełniające przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w Załączniku nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Dokumenty rekrutacyjne składać należy do 15.02.2022 r. bezpośrednio u animatorów i doradców kluczowych OWES w:

 • Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej Wama-Coop, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn,
  tel. 89 526-43-66, 89 534-31-30;
 • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach (powiat bartoszycki i lidzbarski),
  ul. Limanowskiego 14,11-200 Bartoszyce, tel. 609-147-760;
 • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie (powiat kętrzyński i mrągowski),
  11-400 Kętrzyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, tel. 502-111-255;

Kolejne kroki

– weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez OWES,

– spotkanie z doradcami OWES i opinia Komisji Kwalifikującej,

– udział w ścieżce szkoleniowo-doradczej i przygotowanie biznesplanu (ze wsparciem doradcy biznesowego),

– złożenie dokumentów w konkursie dotacyjnym.

Dokumenty w konkursie dotacyjnym (w tym biznesplany) przyjmowane będą w ramach odrębnego naboru, którego ogłoszenie planowane jest w lutym 2022 r., a rozstrzygnięcie konkursu w marcu 2022 r.

Dofinansowanie

Wysokość dotacji zależy od liczby miejsc pracy, które ma powstać w ramach wsparcia i wynosi do 24.000,00 zł na osobę. Każdy podmiot, który uzyska dotację w projekcie OWES otrzymuje podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł/os/mc (zatrudnienie od ¼ do ½ etatu włącznie) lub 2000,00 zł/os/mc (powyżej ½ etatu) przez okres 6 miesięcy od zatrudnienia pracownika. W uzasadnionych przypadkach przydzielane jest również przedłużone wsparcie pomostowe, które wynosi odpowiednio 1000,00 lub 1500,00 zł/os/mc (do 4 miesięcy od zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego).

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji oraz niezbędnych dokumentów znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami i animatorami.