UMOWA O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODPISANA

13 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Bartoszyckiego a Stowarzyszeniem na  Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Akt podpisania umowy jest potwierdzeniem i utrwaleniem dotychczasowej współpracy pomiędzy stronami. W ramach kontynuacji i zacieśnienia dobrej współpracy interesariusze umowy rozmawiali między innymi na temat rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Bartoszyckim, realizacji wspólnych projektów, wzmocnienia  współpracy w zakresie rozwoju aktywności społeczno-ekonomicznej oraz tworzenia warunków dla powstawania podmiotów ułatwiających  dostęp do usług społecznych mieszkańcom powiatu bartoszyckiego.

Zapisy podpisanej umowy obejmują szerokie spektrum obszarów w jakich strony będą współpracować, dotyczą one m.in.: tworzenia warunków dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, wspierania procesów włączenia społecznego społeczności marginalizowanych,  wspierania aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększania zdolności do zatrudnienia, wspierania inicjatyw młodzieżowych oraz procesów rozwojowych tego środowiska, wspierania procesów edukacji ekonomicznej  oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Umowa o współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości podpisana