Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.09.2019 r. do 30.11.2019r.

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej 

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia. Odbyły się szkolenia: Moduł I (05.11., 30.10.), Moduł II (14.10., 04.11.) dla spółdzielni socjalnych osób prawnych ubiegających się o przyznanie jednorazowej dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia Moduł V szkolenia branżowe dla PS, które otrzymały dotację (18.10, 19.10.).  Spotkania animacyjno- konsultacyjne na temat działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 56 spotkań– UM/UG/STAROSTWA 19, PUP/MUP/OHP 6, PCPR 5, MOPS/GOPS 16, WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS 3, Szkoły/Placówki Edukacyjne 9. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 45h, psycholog pracy 46h, doradztwo biznesowe 189, prawne 14 h, księgowo/kadrowe 33h, marketingowe 8h, ochrony danych osobowych 2h, zamówienia publiczne 2h dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (16 grup) . Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Dodatkowo zatrudniono tłumacza języka migowego. Przystąpiono do wspólnej inicjatywy ze Stowarzyszeniem Doliny Róż. Odbyło się spotkanie  klastra (10.10.) i Forum Przedsiębiorczości Społecznej (21-22.10) oraz Konferencja „Podmioty Ekonomii Społecznej na rzecz Godnej Pracy” (19.09.). Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje na temat ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn– przez 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne na temat działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  131 spotkań: PUP/MUP 26, MOPS/GOPS 3, CIS 5 PES/PS 39 i z osobami fizycznymi 58. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 18 grup: 4 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 7 na fundację 4 na PES/PS chcące się ekonomizować/rozwijać, 2 na spółdzielnię socjalną osób prawnych . Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.  Obyły się posiedzenia Zespołu ds. ES w Mrągowie (25.09.), w Olsztynie (31.10). Odbyły się wydarzenia lokalne na rzecz ES: „Rodzinny Piknik Edukacyjny z Ekonomią Społeczną” (08.09.), „Dni Osadnika w Klimacie Ekonomii Społecznej” (21.09.), „III Targi Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego” (23.10.). 

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej 

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował– przez 5 dni w tyg. w godz. 8.00-16.00. Pracownicy FPS zrealizowali 2 szkolenia MODUŁU 2: „Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, a także nt. możliwych form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających działalność przedsiębiorstw społecznych, (14.10., 04.11.). Została przeprowadzona II runda konkursowa o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla spółdzielni socjalnych osób prawnych. Nabór dokumentów konkursowych rozpoczął się 12.11. Wypłacono I i II transze dotacyjne o łącznej wartości – 561 165,62 PLN oraz podstawowe  wsparcie pomostowe o łącznej wartości – 157 500 PLN. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe1 047 856, 54 PLN
Środki krajowe środki publiczne w tym budżet państwa144 845, 60 PLN
Środki  prywatne (wkład własny)54 758, 74 PLN