SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2023 DO 30.09.2023

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowane zgodnie z założeniami projektu Centrum Przedsiębiorczości Społecznej funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach.

Kadra Centrum Przedsiębiorczości Społecznej udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem Przedsiębiorstwa Społecznego oraz Podmiot Ekonomii Społecznej/Przedsiebiorstwo Społeczne już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Trenerom wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń Centrum Przedsiębiorczości Społecznej. Kadra Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest uwrażliwiona na zachowanie równych szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Strona Internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje na temat Ekonomii Społecznej i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronach internetowych.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spotkania z Grupami Inicjatywnymi, które zdecydowały się utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne lub Podmiot Ekonomii Społecznej bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno- konsultacyjne na temat działań w sektorze Ekonomii Społecznej oraz zakładania Podmiot Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwo Społeczne – 25 razem w tym: spot.: 4 z PS/PES,  3- os. fiz./GI, UG – 2, Centrum Kultury Mikołajki -1 Starostwo Powiatowe -2, LGD – 2, OHP – 1, MOPS – 5, GOPS – 2, UM -1, PUP – 1 CUS – 1   Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo.

2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzeniem Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiebiorstwa Społecznego, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w Podmiocie Ekonomii Społecznej przy wsparciu OWES w tym odbyła się wymiana 1 pracownika dotacyjnego w podmiocie Stowarzyszenie My Happiness Pani Anita Socha od 18.09.  za Panią Monika Hausman-Pniewską.

3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY

Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz Ekonomii Społecznej; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych Jednostki Samorządu Terotyrialnego, spółdzielni osób prawnych. 29.09. Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Bartoszyckim (Bisztynek)oraz 01.09. (Bartoszyce). Spotkanie projektowe Zespołów 05.09 oraz 25.09.2023r.

4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE

Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze Ekonomii Spolecznej, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z Grupą Inicjatywną, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. Zarejestrowania 1 gr. Inicjatywnej oraz podmiotu z odpłatną statutową tj.: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia „Aktywni”  (09.23).  Wypracowano  dokumenty dla grupy inicjatywnej tj. Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego „Pod Niedźwiadkiem”.

5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE

Doradztwo zawodowe – 1 h i doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) -1 h;

6.SZKOLENIA

Szkolenie branżowe – Nie były realizowane w danym okresie sprawozdawczym.

7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE

Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert. Wsparcie dot. uzyskania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.

8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE

Nie były realizowane w okresie sprawozdawczym.

9.USŁUGI DORADCZE MENTORING

Indywidualna opieka mentorska Przedsiębiorstwa Społecznego, regularne monitorowanie sytuacji w Przedsiębiorstwie Społecznym, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry Przedsiębiorstwa Społecznego 212 h

10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM

Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy Przedsiębiorstwa Społecznego i biznesu w obszarze CSR.

12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Dokonywano wymiany doświadczeń OWES. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie projektowe Zespołów 05.09. oraz 25.09.2023r.

13 .AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

14. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

30.08. Udział w Spotkaniu z Instytucjami w sprawie Inicjatyw Młodych Rad w Olsztynie. 04.09. Udział w wydarzeniu Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniora „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. 29.09. Udział w wydarzeniu podsumowującym pilotażowego programu przekształcenia GOPS w Centrum Usług Społęcznych (CUS) w Srokowie.

Zad. 2: Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. Ekonomii Społecznej i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE : 12 razem w tym:  1 z KIS/CIS/CUS, 6 z PES/PS, 5- z osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą Centrum Przedsiębiorczości Społecznej w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej odbyły się w: Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (39 os. – 22.08.2023).

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH

Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju Ekonomii Społecznej, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w Ekonomii Społecznej; kształtowanie świadomości na temat wyzwań przedsiębiorczości społecznej. (29.08) Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Bartoszyckiego: w Bisztynku oraz 01.09 w Bartoszycach.

3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnych podmiotów otrzymało:  powstałych  2 grup inicjatywnych: powstające Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia „Aktywni” oraz  grupa seniorów powstające Stowarzyszenie Zwykłe „Pod Niedźwiadkiem”.

Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z Podmiotem Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwem Społecznym i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem Przedsiębiorstwa Społecznego oraz Podmiotem Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwem Społecznym już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację Podmiotu Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwa Społecznego z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE

Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES

 Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

Zad 3.  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu  FPS funkcjonuje 5 dni w tyg. w godz. 7:30/8:00-15:30/16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. W miesiącu wrześniu, odbyła się wymiana 1 dotacyjnego w podmiocie Stowarzyszenie My Happiness Pani Anita Socha od 18.09. za Panią Monika Hausman-Pniewską.

1.DZIAŁANIA DORADCZE nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego

Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym

4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym

5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC

Podmioty będące w okresie trwałości – na bieżąco, na podstawie dokumentacji ZUS (DRA, RCA, RSA) miejsca pracy oraz dodatkowo podczas wizyt monitorujących:

23.08. monitoring podmiotu Fundacja „Manufaktura Papis, 30.08. monitoring podmiotu Fundacja Zaczarowany Ogród, 08.09. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Po Sąsiedzku”, 15.09. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

6. COVID-19

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe254 274,00
Krajowe środki publiczne w tym, budżet państwa31 802,79
Środki prywatne (wkład własny)0,00

SUMA: 286 076,79