SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FIANSOWE ZA OKRES OD 1.09.2021 DO 30.11.2021

Zadanie 1 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami projektu. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej zaczęło funkcjonować 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadania realizowano częściowo online, tel. i e-mail. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Spotkania częściowo realizowane były online, telefonicznie lub e-mailowo, w ten sposób, że aby ograniczyć liczbę spotkań bezpośrednich, doradcy i animatorzy OWES część doradztw niewymagającą osobistego kontaktu przeprowadzali w tej właśnie formie. Spotkania wymagające osobistych spotkań odbywały się w siedzibie OWES w Olsztynie oraz IPS-ów. Doradztwa w formie online były org. przede wszystkim w przypadku analizy projektów statutów, uchwał lub innych dokumentów, które przesyłane były pracownikowi za pomocą poczty e-mail, a po naniesieniu ewentualnych uwag odsyłane do UP. W formie zdalnej przeprowadzono również szkolenia z modułu III i IV. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżących informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szkolenia oraz prowadzili/nadzorowali ich realizację i zakończenie: Moduł I (27.09), Moduł II (05.10), Moduł III (14.10), Moduł IV(15,16,18,20,22.10). Prowadzono intensywne spot. z GI, które ubiegają się o dofinansowanie oraz PES bez działalności gospodarczej, które nie ubiegają się o dofinansowanie: wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 29 spot.: UG/UM/SP 3, PUP/MUP 2, PCPR 1, MOPS/GOPS/GOK/CUS 4, inne dot. SPN.S. os. prawnych 3, Szkoły/Placówki Edukacyjne 1, Podmioty Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwa Społeczne 6, os. fiz. 7, GI 2. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwa w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym, bezpośrednio u UP, online, e-mail i tel.: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 15h, psycholog pracy 15h, doradztwo prawne 9h, księgowo/kadrowe 1,5h, doradztwo biznesowe/mentoring 192h dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i Przedsiębiorstwa Społeczne. Udział w projekcie zakończyła Fundacja ROCK(01.09). Dzięki wsparciu OWES założono i zarejestrowano w KRS Spółdzielnie Socjalną „Fabryka Kreatywności” w Świątkach(16.09) oraz Spółdzielnie Socjalną „SmaczeGO” w Kandytach(25.11). Odbyła się komisja weryfikacyjna podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach 6 Rundy konkursu dotacyjnego(11.10). Pracownicy CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Również kadra CPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Zakończono prace związane z opracowywaniem nisz rynkowych(1 wolontariusz). Odbyło się Forum Przedsiębiorczości Społecznej(30.09-01.10.), w którym wzięli udział przedstawiciele PS, PES oraz Grup Inicjatywnych, tematyka m.in.: Perspektywy rozwoju PS w ramach WPRESiS RPO WiM na 2021-25, kluczowe czynniki sukcesu PES, mapy zasobów, fundraising. Odbyły się Zespoły ds. ES: powiat olsztyński(17.09), powiat bartoszycki(07.10), powiat dobromiejski(27.10), powiat kętrzyński(28.10), m. Olsztyn

Zadanie 2 INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 82 spotkania: 6 z przedstawicielami JST, 1 z PUP/MUP, 12 z MOPS/GOPS/CUS, 7 z CIS/KIS, 1 z LGD, 29 ze Szkoły/Placówki Edukacyjne, 14 z PES/PS, 10 z osobami fizycznymi, 2 z GI. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowały 24 grupy: 5 spółdzielni socjalnych osób prawnych, 4 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 2 stowarzyszenia, 1 spółka non profit, 4 grupy inicjatywne. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbył się Zespół ds. ES : powiat bartoszycki (07.10), powiat kętrzyński(28.10). Odbyły się wydarzenia lokalne na rzecz ES: „Piknik z ekonomią społeczną – pożegnanie lata 2021” w Lubominie (12.09) – 1 wolontariusz, IX. Sportowo-Rekreacyjny piknik rodzinny z cyklu „Dni Osadnika” w Bartoszycach (18.09). Warsztaty w szkołach z zakresu przedsiębiorczości społecznej: Szkoła Podstawowa Ponadpodstawowa nr. im Kresowiaków w Bartoszycach-40 os.(17,18,22,23.11), Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie-81 os.(18-20.10), Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie-42 os. (19.10), Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie-109 os. (3,4,8.11), Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie-119 os. (15,18,19.11).

Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. FPS funkcjonowało 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Pracownicy FPS prowadzili szkolenie Moduł II (05.10)oraz jeden blok Modułu IV(18.10) . W okresie 12-29.10. przyjmowano wnioski w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego. Oceny formalnej dokumentów złożonych w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego dokonano w okresie 02-03.11, natomiast w kresie 04-10-11. oceny merytorycznej. W dniu 10.11. odbyła się Komisja Oceny Wniosków dla Rundy 6 konkursu dotacyjnego. Przyjęto i zweryfikowano wniosek oraz podpisano umowę o przedłużone wsparcie pomostowe dla Fundacji Spine (15.09), 1K (pełny etat) 6 000,00 zł. Przyjęto i zweryfikowano wniosek oraz podpisano umowę na podstawowe wsparcie pomostowe dla Spółdzielni Socjalnej „Po Sąsiedzku” (20.10) 5K i 1M (pełne etaty) 72 000,00 zł. Podpisano umowę dotacyjną na przyznanie wsparcia finansowego dla Spółdzielni Socjalnej „Fabryka Kreatywności (16.11) 5K (pełne etaty), 120 000,00 zł. Dokonano monitoringu wydatków dotacyjnych (kontrola w siedzibie PS): Spn.S. „Po Sąsiedzku”(19.10). W całym okresie sprawozdawczym, na bieżąco rozliczano podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz kolejne transze wydatków dotacyjnych. Ponadto pracownice FPS brały udział w obradach komisji weryfikacyjnej podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach 6 Rundy konkursu dotacyjnego (11.10). Dokonano weryfikacji okresu trwałości miejsc pracy następujących podmiotów: Fundacja Inicjatyw Lokalnych INTEGRA, Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, Fundacja Mazurymedia, Spn.S. „Eco-Candles”.Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VI Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe502 907,39
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa69 047,44
Środki prywatne (wkład własny)54 739,70