SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU BARTOSZYCKIEGO

9 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego.

Porządek spotkania przedstawiał się następująco:

 1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie Uczestników przez przedstawiciela Przewodniczącego Zespołu
  Panią Katarzynę Basak.
 2. Pani dyrektor ROPS Katarzyna Koplińska omówiła prezentację dotyczącą możliwości i wyzwań
  stojących w sektorze ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych w nadchodzących
  latach oraz potrzeby przygotowania się do wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030. Opowiedziała o Projekcie koordynacyjnym ROPS
  realizowanym w ramach Programu FERS. Jak również o Strategii Rozwoju Usług Społecznych, w tym
  Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
 3. Pani Katarzyna Basak podsumowała spotkania grup roboczych, które odbywały się w miesiącach
  letnich. Osiągniętych rezultatach oraz wnioskach wypracowanych do Strategii Rozwoju Powiatu
  Bartoszyckiego. Zachęciła do przeprowadzania prac w grupach roboczych, jako efektywnej formy
  wypracowywania założeń sprzyjających rozwojowi Ekonomii Społecznej. Podsumowała wizytę studyjną w „Kaczym Bagnie”. Podzieliła się refleksją na mocniejszym zaangażowaniu w promocję dobrych praktyk. Zaproponowała spotkanie wyjazdowe, celem zdobywania wiedzy i przekazywania jej społeczności lokalnej, jako formy służącej do rozwijaniu potencjału lokalnego.
 4. Pan Marek Orlicki przedstawił główne założenia Ustawy o Ekonomii Społecznej, wskazał na
  istotne zmiany, które zostały zawarte w ustawie obowiązującej od 30 października 2022 r. Pokrótce
  omawiające główne punkty, które reguluje niniejsza ustawa.
 5. Dyskusja i podsumowanie spotkania
  Pan Remigiusz Dobkowski Stowarzyszenie WAMA-COOP – złożył sprawozdanie z przeprowadzonych
  działań OWES za okres kwiecień – listopad 2022. Omówił główne inicjatywy, nawiązane współprace
  oraz podjęte działania krzewiące ekonomię społeczną wśród mieszkańców subregionu olsztyńskiego.
  Zwrócił uwagę na możliwości pozyskiwania środków przez Przedsiębiorstwa Społeczne na cele
  inwestycyjne, jak również wspomniał o nawiązanej współpracy z UWM celem tworzenia diagnozy
  funkcjonalnej potencjału lokalnego w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Ponadto podjęto decyzję, iż kolejne spotkanie dobrze zorganizować w Przedsiębiorstwie
Społecznym. Zaproponowano „Manufaktura Papis” z Korsz.