SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU MRĄGOWSKIEGO

07.12.2022 r.  w Sali Miejskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie Odbyło się  spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej POWIATU MRĄGOWSKIEGO.
Posiedzenie otworzyła oraz przywitała przybyłych – Przewodnicząca zespołu Pani Teresa Nowacka – kierownik GOPS w Pieckach.
Podczas spotkania Pani  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego –  Katarzyna Koplińska przy użyciu prezentacji multimedialnej omówiła prezentację dotyczącą możliwości i wyzwań stojących w sektorze ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych w nadchodzących latach oraz potrzeby przygotowania się do wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030. Opowiedziała o Projekcie koordynacyjnym ROPS realizowanym w
ramach Programu FERS. Jak również o Strategii Rozwoju Usług Społecznych, w tym Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
Przedstawiono Działania OWES w Olsztynie w zakresie koordynacji i rozwoju ekonomii społecznej w okresie Maj-Listopad 2022 – Mateusz Dobkowski – Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie. 
Przewodnicząca Zespołu Teresa Nowacka zrelacjonowała przy użyciu prezentacji multimedialnej – Targi Ekonomii Społecznej połączonej z Festynem Rodzinnym z okazji Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pt. „Praca wartością człowieka”, które odbyły 23.06.2022 r w Pieckach.
Anna Wyrozębska– Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej – IPS przedstawiła główne założenia Ustawy o Ekonomii Społecznej, wskazała na istotne zmiany, które zostały zawarte w ustawie obowiązującej od 30 października 2022 r. omawiając główne punkty, które reguluje niniejsza ustawa, wskazując na rolę samorządu i podmiotów ekonomii społecznej w kształtowaniu nowego systemu ES.
Przedyskutowano także kwestie organizacji Centrów Usług Społecznych oraz promocji ekonomii społecznej. Omówiono z Panem Wice Starostą Sławomirem Prusaczykiem skład przyszłych zespół ds.ekonomii społecznej powiatu mrągowskiego.

Było to bardzo interesujące i owocne spotkanie.