OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Zakresy zadań:
– rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu
– aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
– działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających,
– poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim,
– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
– upowszechnianie i ochrona praw konsumenta, – wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,
– integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– pomoc społeczna,
– przeciwdziałanie przemocy domowej,
– rozwój turystyki,
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości,
– rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
– żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Link do ogłoszenia o konkursie ofert : OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Oferty należy składać poprzez generator witkac.pl.
Organizacje pozarządowe mogą też wskazywać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w w/w zakresach (organizacja składająca ofertę w danym zakresie nie może jednocześnie brać udziału w pracach komisji konkursowej). W przypadku zainteresowania, zgłoszenia do komisji należy przesyłać na adres: op@warmia.mazury.pl.