ZMIANA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1/2022/OW Z DNIA 05.01.2022

Informujemy, że dokonano zmiany w treści ogłoszenia nr 2022-1750-87021 na dostawę materiałów biurowych. Zmiana dotycz załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. W związku z dokonaną zmianą wydłużamy termin składania ofert do 21.01.2022 r. do godziny 10:00.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „Oferta – materiały biurowe”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter),
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Brygida Jankowska tel.: 89 534 31 30, e-mail: b.jankowska@wamacoop.pl