ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa biznesowego specjalistycznego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze
specjalistyczne”.
1) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza
21/23 (parter)
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
a) poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 526 43 66, e-mail: m.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

———————————————————————-

Zmiany do zapytania ofertowego nr 3/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r. na wykonanie usług z doradztwa specjalistycznego. Wprowadzono zmiany zapisów Zapytania ofertowego – zmieniona treść:
„OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Informacje podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na część 1, część 2 lub na część 3).”

21.02.2019 r. – Wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni roboczych tj. do 06.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY