ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2R/08/2017/OWES z dnia 10.08.2017 r.

Wpis OWES Olsztyn

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.85″ background_layout=”light” module_alignment=”left”]

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania oferty na wykonanie usługi przewóz osób. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, pok. 305.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi przewóz 18 osób na trasie Olsztyn – Puck – Gdynia- Sopot – Gdańsk – Olsztyn. Szacowana długość trasy to 500 km

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 – tekst jedn.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 12, poz. 1265 – tekst jedn.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879 z póź. zm.).

2) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu osób a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

3) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne i przystosowanymi do przewozu osób.

4) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny.

5) Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja usługi, takie jak: wynagrodzenie kierowcy, planowane postoje, koszty wyżywienia i noclegu kierowcy, opłaty za parkingi i przejazdy autostradami, zakup paliwa.

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Od 5 do 6 października 2017 roku.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres wamacoop@wamacoop.pl, na złączonym formularzu do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługa przewozu osób”

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

1) Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 100 punktów, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 100 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).

 1. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Węgierski tel.: 89 533 84 05, e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie;
 • zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;
 • żądania szczegółowych informacji na każdym etapie postepowania.

[/et_pb_text][et_pb_button _builder_version=”3.0.85″ button_text=”Pobierz formularz oferty na usługę przewozu osób” button_url=”https://owes.wamacoop.pl/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/2_08_17_zapytanie_transport-osob-formularz.pdf” url_new_window=”on” button_alignment=”left” background_layout=”light” custom_button=”off” button_icon_placement=”right” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]