ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa biznesowego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze
biznesowe”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza
21/23 (parter)
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
a) poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 526 43 66, e-mail: m.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY