ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/11/2017/OWES z dnia 09.11.2017 r.

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.86″ background_layout=”light”]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/11/2017/OWES z dnia 09.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania oferty na wykonanie usług szkoleniowych specjalistycznych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, pok. 305.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi szkoleń specjalistycznych.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) część pierwsza : Prawo jazdy kategoria C w ilości 1 sztuka przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Część teoretyczna szkolenia;
b) Część praktyczna szkolenia;
c) Możliwość użyczenia auta na czas egzaminu;
d) Uwzględnienie opłat związanych z przygotowaniem do kursu (np.: badania lekarskie);
e) Uwzględnienie opłaty za egzamin teoretyczno-praktyczny;
f) Realizację usługi na terenie miasta Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie.

2) Części druga: Operatora bezzałogowych statków powietrznych DRON VLOS+BVLOS w ilości 1 sztuka w tym:
a) Cześć teoretyczną;
b) Część praktyczną;
c) Możliwość użyczenia sprzętu na czas egzaminu;
d) Uwzględnienie opłat związanych z przygotowaniem do kursu (np.: badania lekarskie);
e) Uwzględnienie opłat związanych z egzaminem teoretyczno-praktycznym;
f) Uwzględnienie opłat związanych z wydaniem certyfikatu po pozytywnym ukończeniu kursu – egzaminu;
g) Realizację usługi w odległości do 100 km od miasta Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie.

3) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi.

4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Do 31 stycznia 2018 roku.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres m.giedrys@wamacoop.pl, na złączonym formularzu oferty do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługa szkolenia”;
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na część 1 lub część 2;
3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
5) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ( C ) 80% 80 punktów
Program [P] 20% 20 punktów

3) Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W przypadku kryterium „Cena” oferta najtańsza otrzyma 80 punktów, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 80 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).
4) Zasady oceny kryterium „Program” (P).
W kryterium „Program”  oferent otrzyma maksymalnie 20 punktów.

5) Ostateczna ocena punktowa oferty
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

7. ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE UDZIELAĆ ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM Z NIM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO.
1)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

8. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Marcin Giedrys tel.: 89 533 84 05, e-mail: m.giedrys@wamacoop.olsztyn.pl

9. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie;
  2. zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;
  3. żądania szczegółowych informacji na każdym etapie postępowania.

[/et_pb_text][et_pb_button admin_label=”Pobierz formularz” _builder_version=”3.0.86″ button_text=”Pobierz formularz zgłoszeniowy!” button_url=”https://owes.wamacoop.pl/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/formularz.doc” url_new_window=”on” background_layout=”light” custom_button=”off” button_icon_placement=”right” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]