ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2020/OW z dnia 24.07.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa z zakresu rozwoju zawodowego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w oparciu o Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020..

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – doradca zawodowy”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter),
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Szulgo tel.: 89 526 43 66, e-mail: m.szulgo@wamacoop.pl

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – FORMULARZ OFERTOWY