ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2019/OW z dnia 04.05.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 07 czerwca 2019r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze w zakresie zamówień
publicznych”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, wejście B (od
ulicy)
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

WAŻNE! Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska, tel.: 89 534 31 30, e-mail: m.makowska@wamacoop.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2019/OW z dnia 04.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2019/OW z dnia 04.05.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY