ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2022/OW Z DNIA 28.02.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług konsultacji i poradnictwa psychologa. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.owes.wamacoop.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

 MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi konsultacji i poradnictwa psychologa ”.
  2. Oferty można składać:
  3. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter),
  4. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

UWAGA:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewelina Majewska tel.: 89 526-43-66, e-mail: e.majewska@wamacoop.pl