ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2022/OW Z DNIA 05.01.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w oparciu o Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – materiały biurowe”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter),
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Brygida Jankowska tel.: 89 534 31 30, e-mail: b.jankowska@wamacoop.pl