ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW z dnia 23.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – dostawa materiałów biurowych”.
  2. Oferty można składać:
    a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter)
    b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
    – poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA :
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 526 43 66, e-mail:m.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW z dnia 23.01.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW z dnia 23.01.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY