ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/RR z dnia 05.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług Członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – KOW”.
  2. Oferty można składać:
  3. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 (parter),
  4. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Izabela Makowska
tel.: 89 534 31 30, e-mail:i.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/RR z dnia 05.04.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/RR z dnia 05.04.2019 r.FORMULARZ OFERTOWY