Wskazówki dotyczące wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego

  1. Wydatki objęte wsparciem pomostowym należy przedstawić w Zestawieniu wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego za dany miesiąc (w załączeniu). Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym składamy ww tabelę wraz z kopiami dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie poszczególnych wydatków (w tym kopie realizacji przelewu).
  2. Wraz z tabelą należy dostarczyć oświadczenie przedsiębiorstwa potwierdzające zatrudnienie wszystkich uczestników projektu (należy wymienić w nim wszystkie zatrudnione w danym miesiącu osoby dotacyjne). Dokument własny.
  3. Tabele rozliczeniowe należy przygotować comiesięcznie. Istnieje jednak możliwość niewielkich (do 20%) przesunięć wydatków w ramach trzech kolejnych miesięcy. Suma wydatków z kwartału musi odpowiadać przyznanej na ten okres kwocie wsparcia pomostowego. Środki niewykorzystane w tym okresie podlegają zwrotowi. Przykład wydatkowania środków:
  wysokość wypłaconego wsparcia comiesięczne rozliczenie wydatków
wrzesień 10 000 zł 8 000 zł
październik 10 000 zł 10 500 zł
listopad 10 000 zł 11 500 zł
  30 000 zł 30 000 zł
  1. Wynagrodzenia i wymagane składki pracownicze powinny być opłacone do końca danego miesiąca, którego dotyczą.
  2. Istnieje możliwość opłaty części faktury ze wsparcia pomostowego (dofinansowania).
  3. Możliwe jest również sfinansowanie wydatku ze środków własnych i zrefundowanie go w kolejnym okresie na który zostało przyznane wsparcie pomostowe.
  4. Wydatki w ramach wsparcia pomostowego muszą być zgodne z katalogiem wydatków wskazanym we wniosku o udzielenie wsparcia. Wydatki nieuwzględnione we wniosku wymagają uzyskania zgody Operatora.
  5. Wszystkie faktury przedstawiane do rozliczenia oznaczyć należy następującym opisem:

Wydatek poniesiony w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Nr umowy: ……………………………….

Kwota faktury: ………………………… zł , w tym VAT ……… zł

Kwota wsparcia pomostowego: …………………………. zł

Wkład własny: ……………………….… zł

Sprawdzono pod względem merytorycznym:

Data ……………………….        Podpis osoby upoważnionej: ………….……..…………….

  1. Obowiązuje zakaz podwójnego finansowania. np.: jeśli zatrudniacie Państwo osobę niepełnoprawną i otrzymujecie dopłatę do wynagrodzenia z PFRON, to nie możecie tego wydatku sfinansować(wykazać w rozliczeniu) w ramach wsparcia pomostowego OWES.

Realizacja wydatków musi być zgodna zapisami umowy oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu OWES dostępnym na stronie: http://owes.com.pl/dokumenty/