Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące ewidencjonowania i kompletowania dokumentów do rozliczenia wydatkowanych środków:

  1. Wydatki objęte dotacją przedstawić należy w Zestawieniu wydatków poniesionych w ramach dotacji
  2. Faktury oznaczyć należy następującym opisem:

Wydatek poniesiony w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Nr umowy: ……………………………….
Kwota faktury: ………………………… zł , w tym VAT ……… zł
Kwota dotacji: …………………………. zł
Wkład własny: ……………………….… zł
Nr pozycji w biznesplanie: ………………………

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Data ……………………….        Podpis osoby upoważnionej: ………….……..…………….

  1. W przypadku zakupów środków używanych należy dołączyć OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKÓW UŻYWANYCH (Zał. 13 do Regulaminu, w załączeniu).
  2. Ponadto załączyć należy kserokopie wszystkich faktur/umów, na podstawie których zrealizowane zostały wydatki wraz z kopią potwierdzenia zapłaty (np. wyciąg bankowy) – oryginały dokumentów do wglądu podczas wizyty kontrolnej.
  3. Wszelkie wydatki nieujęte w biznesplanie uznane zostaną za niekwalifikowane.
  4. Realizacja wydatków musi być zgodna zapisami umowy oraz z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu OWES dostępnym na stronie: http://owes.com.pl/dokumenty/, zapisy dot. prawidłowego rozliczenia poszczególnych kategorii wydatków reguluje w szczególności  § 6, ust. 10 oraz  § 11 ww. Regulaminu.”