W olsztyneckim biuletynie ALBO ukazał się kolejny z artykułów dotyczących ekonomii społecznej

Czym jest Fundacja?
To organizacja pozarządowa powoływana w celu realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych. Zakres działania fundacji w Polsce jest bardzo szeroki, skupia się on sprawach szczególnie istotnych dla obywateli, takich jak m.in.: ochrona zdrowia, rozwój nauki i gospodarki, wychowanie, kultura i sztuka, pomoc społeczna, ochrona środowiska czy opieka nad zabytkami. Funkcjonowanie fundacji wiąże się z uzyskaniem osobowości prawnej, którą uzyskuje ona wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może założyć fundację?
Fundację mogą założyć  zarówno osoby fizyczne jak i prawne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz miejsca siedziby. Osobę tworzącą fundację nazywa się Fundatorem, może być ich kilku – kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub grupa składająca się z jednych i drugich. Fundator ustanawia fundację oraz tworzy jej statut, może on jednak upoważnić inną osobę do realizacji tych działań.

Jak zarejestrować fundację?
Krok 1 – akt fundacyjny
Dokumentem niezbędnym do założenia fundacji, jest akt fundacyjny, który musi mieć formę aktu notarialnego (wyjątkiem jest ustanowienie fundacji w testamencie) – oznacza to, że fundator powinien udać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powołaniu fundacji.
Akt fundacyjny powinien wskazywać cel fundacji oraz majątek przeznaczony na jego realizację. Składnikami majątkowymi fundacji mogą być nie tylko pieniądze, ale też papiery wartościowe i oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. Jest to zobowiązanie Fundatora, że po uzyskaniu przez  fundację osobowości prawnej, przekaże na jej rzecz zadeklarowany w akcie majątek.

Krok 2 – statut
Kolejnym krokiem jest stworzenie statutu fundacji, który jest kolejnym niezbędnym dokumentem, ponieważ fundacja działa na podstawie zawartych w nim zapisów oraz na podstawie Ustawy o fundacjach. W statucie powinny się znaleźć następujące informacje:
– nazwa fundacji,
– siedziba i majątek,
– cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
– skład i organizacja zarządu,
– sposób powoływania zarządu, jego obowiązki i uprawnienia.

Cele i majątek wskazane w statucie, muszą być takie same jak te, które zostały podane w akcie założycielskim. Statut może zawierać też inne postanowienia, np. dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, warunków połączenia jej z inną fundacją, zmiany celu lub statutu czy informacje dotyczące tworzenia innych organów fundacji.

Krok 3 – rejestracja w KRS
Po zgromadzeniu powyższych dokumentów Fundator powołuje- w drodze uchwały- Zarząd Fundacji, który może być zarówno jednoosobowy jak i kolegialny. Zarząd dokonuje rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, w ciągu 7 dni od daty podpisania aktu fundacyjnego. Do wniosku, poza wypełnionymi formularzami KRS, należy dołączyć również:
– akt notarialny (czyli akt fundacyjny),
– statut fundacji,
– uchwały,
– dowód dokonania wpłaty za wpis do rejestru.

Fundacja Wesoła Góra w Marózie
Na terenie naszej gminy prężnie działa, utworzona w 2020 r. Fundacja Wesoła Góra, której głównym celem jest wspieranie dzieci w edukacji domowej. Fundacja poprzez swoje inicjatywy popularyzuje naukę i aktywne formy edukacji. Umożliwia podnoszenie poziomu wykształcenia i świadomości społecznej dzieci i młodzieży – zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast.

Gdzie możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc w założeniu fundacji?
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
wamacoop@wamacoop.pl
www.owes.wamacoop.pl
tel. 89 526 43 66, 89 534 31 30