Stowarzyszenie WAMA-COOP poszukuje kandydatki/ów do pracy na stanowisko Animatorki/a Przedsiębiorczości Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie poszukuje kandydatki/ów do pracy na stanowisko:

Animatorki/a Przedsiębiorczości Społecznej

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.
Miejsce pracy: Bartoszyce (powiat bartoszycki i lidzbarski)
Wynagrodzenie brutto: 3700,00 – 4100,00 zł

Zakres obowiązków:
• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotów ekonomii społecznej,
• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
• wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej
• ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
• animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
• wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
• inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
• motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie uczniowskie, kooperatywy spożywców,
• budowanie lokalnych koalicji,
• moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
• stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
• inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR,
• włączanie podmiotów ekonomii społecznej w procesy rewitalizacji.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych
• sprawna obsługa komputera
• umiejętność analitycznego myślenia,
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
• umiejętność pracy w zespole,
• pełna zdolność do czynności prawnych,
• wysoka motywacja do pracy,
• nienaganna kultura osobista,
• czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys CV,
• oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• komfortowe środowisko pracy;

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (temat wiadomości: „PRACA”) na adres wamacoop@wamacoop.pl do 25 stycznia 2021 r. do godz. 12.00

Nadesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji.

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie WAMA-COOP (10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne