Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tygodniu w godzinach 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano  głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES. Obyły się spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania w PES/PS 5 spot.– MOPS/GOPS 4, inne (biznes) 1. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Przeprowadzono spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: podstawowe (stale przez całą kadrę, prawne 3h, księgowo/kadrowe 2,5  h,  biznesowe 86, dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. Dodatkowo pracowano z PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy CPS byli w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Realizowano również pracę w celu wypracowania planów naprawczych dla PES/PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Wpis do KRS otrzymała Spółdzielnia Socjalna Tradycja (spółdzielnia socjalna osób prawnych) (04.12). Nadal trwały prace nad uaktualnieniem nisz rynkowych subregionu olsztyńskiego. Przeprowadzono spotkanie sieciujące on-line (Zespół ds. es). W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Zadanie 2 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zadanie realizowano głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżących  i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  12 spotkań: PES/PS 5,  z osobami fizycznymi 7.  Prowadzono również spotk. animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania online. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 23 grupy: 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 3 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 7 fundacji, 3 stowarzyszenia, 2 spółki non profit, 5 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS animowali  PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbyły się Zespoły ds. Ekonomii Społecznej (15.12., 09.12.)- przeprowadzone on-line.

Zadanie 3 Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Zadanie realizowano  zgodnie z założeniami i  harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano  głównie online, tel. i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Podpisano  umowy o udzielenie dotacji oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wypłacono wsparcie finansowe PS na łączną kwotę: 183 832,60 zł. Pracownicy FPS byli w stałym kontakcie z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I, II i III Rundy konkursowej- realizowali kontrole, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone były stałe rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe286 449, 45 zł
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa39 328, 51 zł
Środki prywatne (wkład własny)15 849, 90 zł