Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tygodniu w godzinach 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowane głównie online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia: Moduł I (07.09.,14.09.), Moduł II (09.09, 17.09.). Natomiast szkolenia Moduł III i IV przeprowadzono w formie doradztw. Odbyła się Komisja rekrutacyjna kwalifikująca podmioty i GI do kolejnego etapu projektu (17.09.)- przeprowadzona online. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania w PES/PS 27spot.– UM/UG/STAROSTWA 10, PUP/MUP 1,  PCPR 2, MOPS/GOPS 8, KIS/CIS 3, Szkoły 1, inne dotyczące zakładania Spółdzielni osób prawnych 1. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: podstawowe (stale przez całą kadrę), zawodowe 35 h, psycholog pracy 38 h, prawne 7h,  biznesowe 330, księgowo/kadrowe 13 h,  ochrony danych osobowych 8h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych/prawnych, PES chcących się ekonomizować i PS. Dodatkowo pracowano z PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy  CPS byli w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowali ich sytuację. Realizowano również pracę w celu wypracowania planów naprawczych dla PES/PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. W efekcie wszelkich prac 2 grup nowo powstające PS, ukończyło ścieżkę wsparcia w wymaganym zakresie i ma możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowych stanowisk pracy. Wpis do KRS otrzymała Fundacja „Wesoła Góra” (03.11.). W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Zadanie 2 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funk.  5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zadanie realizowano głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  70 spotkań: PES/PS 36,  z osobami fizycznymi 30, MOPS/GOPS 1, CIS/KIS 3.  Prowadzono również spotk. animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania online. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 23 grupy: 2 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 3 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 7 fundacji, 3 stowarzyszenia, 2 spółki non profit, 6 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS animowali  PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy IPS byli w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowali ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej (22.10). W spotkaniu wzięło udział 11 uczniów.

Zadanie 3 Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował  5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano  głównie online, tel. i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Pracownicy FPS przeprowadzili szkolenia: Moduł II-(09.09.,17.09.). Pracownicy FPS uczestniczyli w Komisji rekrutacyjnej kwalifikującej podmioty i GI do kolejnego etapu projektu (17.09.). Przeprowadzono IV rundę konkursową o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Nabór dokumentów konkursowych odbywał się w dniach 27-.08.-30.09. Łącznie 4 grupy złożyły dokumentację konkursową. Dokumenty wszystkich grup inicjatywnych zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym (01-08.10.) i następnie przekazane do oceny merytorycznej (09-21.10.)ekspertom zewnętrznym. W dniu 21.10.  KOW dokonała oceny merytorycznej 4 wniosków konkursowych,.  Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały 3 grupy ubiegające się o przyznanie dotacji. Grupa, która uzyskała negatywną ocenę merytoryczną (brak wymaganego minimum punktowego) złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu. Decyzją ponownej KOW, grupa nie otrzymała dofinansowania. Uchwała Zarządu zatwierdziła listę rankingową i kwoty przyznanych dotacji o łącznej wartości 183 489, 53 zł. Podpisano umowy o udzielenie dotacji. Wypłacono wsparcie finansowe PS na łączną kwotę: 427 393, 85 zł. Przygotowano nabór i otwarcie terminu przyjmowania wniosków o wsparcie pomostowe w ramach IV Rundy konkursu dotacyjnego od 24.11. Pracownicy FPS byli w stałym kontakcie z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I, II i III Rundy konkursowej- udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone były stałe rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe733 294, 51 zł
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa100 678, 79 zł
Środki prywatne (wkład własny)8 699, 70 zł