Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.06.2020 do 31.08.2020

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tyg. w godz. 8:00-16:00.  Nadal zadanie realizowano głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia: Moduł I (27.07., 08.07.), Moduł II (27.07., 05.08.). Odbyła się Komisja rekrutacyjna kwalifikująca podmioty i GI do kolejnego etapu projektu (05.08.)- przeprowadzona online. Przeprowadzono spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania w PES/PS 15spot.– UM/UG/STAROSTWA 3, PCPR 2, MOPS/GOPS 8, KIS/CIS 1, WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS 1. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się  spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym, online, e-mail i telefonicznie: podstawowe (stale przez całą kadrę), zawodowe 26 h, psycholog pracy 26 h, prawne 12 h,  biznesowe/mentoring 335, księgowo/kadrowe 9 h,  dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację złożonych z osób fizycznych/prawnych, PES chcących się ekonomizować i PS. Dodatkowo pracowano z PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy CPS byli w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowali ich sytuację. Realizowano również pracę w celu wypracowania planów naprawczych dla PES/PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. W efekcie wszelkich prac 2 grup nowopowstające PS, ukończyło ścieżkę wsparcia w wymaganym zakresie i ma możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowych stanowisk pracy. Wpis do KRS otrzymała Fundacja „Zaczarowany Ogród” (18.08.). oraz Fundacja „Złap Rozwój” (14.08.). Podpisano porozumienie o współpracy ze Związkiem Gmin „Bracja” (09.07.). W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Zadanie 2 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funk.  5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zadanie realizowane było głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  80 spotkań: PES/PS 33, oraz z osobami fizycznymi 39, inne 8.  Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS była w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania online. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 23 grupy: 2 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 2 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 3 stowarzyszenia, 1 spółki non profit, 7 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS animowali  PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Kadra IPS była w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowała ich sytuację. Dodatkowo pracownicy CPS na bieżąco udzielali wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

Zadanie 3  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Pracownicy FPS przeprowadzili szkolenia Moduł II-(29.07., 05.08.) oraz uczestniczyli w Komisji rekrutacyjnej kwalifikującej  podmioty i GI do kolejnego etapu projektu (05.08.). Wypłacono wsparcie finansowe PS na łączną kwotę: 274 246, 32 zł. Pracownicy FPS byli w stałym kontakcie z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I, II i III Rundy konkursowej- udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone były  rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Została przygotowana informacja o naborze i otwarciu terminów przyjmowania wniosków dotacyjnych w ramach IV rundy konkursowej 27.08.-30.09. Na działania związane z walką/przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 łącznie przeznaczono: 16 300, 80 zł.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe632 705, 77 zł
Krajowe środki publiczne w tym, budżet państwa86 868, 30 zł
Środki prywatne (wkład własny)7 299, 70zł